Förutom våra strategiska partnerföretag så samverkar vi med över hundra olika aktörer från näringslivet i olika projekt. Tillsammans driver vi forskningen framåt och skapar nytta för samhället. 

Samverkan som skapar samhällsnytta

SPARK och Tekniska Högskolan arbetar ständigt för att ny kunskap från forskning ska komma till nytta för samhället. Detta gör vi genom att samverka med industrin i såväl utbildning som forskning där vi sammankopplar företag med forskare och studenter.

Här finner du några exempel på hur den kunskap som skapats genom student- eller forskningsprojekt har kommit till nytta i samhället:

Näringslivsförlagd kurs är en unik möjlighet för er som företag att knyta kontakt med ingenjörsstudenter från Tekniska Högskolan under deras utbildning. Kursen gör studenterna bättre rustade för sitt kommande arbetsliv – något som både de själva och ni som företag tjänar på.

 

Exempel på företag som tagit emot studenter:

 

Student:

Logistik och ledning

Uppdrag: 

"Förbättringsarbete inom SPS-Office samt logistikutvecklare för att lämna förbättringsförslag för truckförare med tillhörande uppföljningssystem"


Logotyp Scania

Student:

Logistik och ledning

Uppdrag:

"Operativ inköpare. Även uppgifter med/inom leverantörsmöten, parametersättning och planering av ekonomisk orderkvantitet."

 Fagerhult logotyp

Examensarbetet är ett sätt att knyta ihop de kurser, teorier, kunskaper, laborationer och tillämpningar som studenten fått under sin utbildningstid och använda dessa i ett skarpt eller verklighetsbaserat problem eller projekt, ofta i samarbete med ett företag. 


Varje år samarbetar flera av våra projektpartners med studenter från Tekniska Högskolan för att tillsammans utveckla framtidens lösningar och koncept. 

 

Exempel på examensarbeten utförda med SPARKs partners:

 

Logotyp Husqvarna group

Studenter:

Maskinteknik - 
Produktutveckling och design

Projekt: 

"Produktkvalitet på dagens marknad är av stor vikt. Företag som använder
motorsågar värderar uptime oerhört mycket, och ett problem som en
icke startande motorsåg vid ankomst till avverkningsplatsen kan innebära
stora konsekvenser.


En av de stora utmaningarna som ställs på dagens motorsågstillverkare är
att startmekanismen måste fungera oförändrat oberoende om motorsågen startas i varma, kalla, smutsiga eller fuktiga miljöer.


Vi har därför tillsammans med Husqvarna Group AB valt att arbeta med
att framta ett koncept med en funktionsduglig prototyp där varierande
arbetsförhållanden inte ska påverka mekanismens funktion. Arbetet
har dessutom tagit hänsyn till val av material, val av tillverkningsmetod,
priskalkylering och komponentantal. Detta för att slutprodukten ska vara
så hållbar som möjligt."


Logotyp Thule

Student:

Industrial Design

Projekt: 

"Dagens flygplansrestriktioner begränsar förvaringsytan för kabinväskor. Detta leder till begränsningar i hur de flesta kabinväskor kan användas. Användare måste därför anpassa sina behov efter vad som tillgängligt istället för att produkten anpassas efter användarens behov.

 

Projektets huvudsakliga fokus låg på att skapa ett bagage med mer flexibla användningsområden. Den slutgiltiga design konceptet innehåller lösningar som är kompakta och mångsidiga i ett försök att gynna användaren snarare än att tumma på packningsvolymen och addera extra vikt."


SPARK samverkar med Strategiska Partners och projektpartners i samtliga projekt och tillsammans utvecklingar vi morgondagens kunskapsintensiva produkter och processer. Forskningen och utbildningen är indelad i fem tematiska områden.

 

Integrerad utveckling av produkter och produktion


Exempel på projekt: CHaSE


"Till ChaSE kopplade vi flera studentprojekt och både Thule och GKN har anställt studenter som varit engagerade i del-projekten. På så sätt blev samarbetet en kreativ nod som bidrog till både kunskapsutvecklingen generellt, men också till ökad kunskap och förmåga hos de deltagande företagen, säger Fredrik Elgh."

 

 

Förnyelse och organisering för hållbar innovation

 

Exempel på projekt: Innovate

 

"Traditionellt sett försöker man planera bort oplanerat arbete för att få det perfekta, planerade, väldefinierade arbetet. Vi vill utmana det tankesättet och utveckla metoder där utrymme skapas för att förhindra att man blir fastlåst i den etablerade planeringslogiken. Vi tror att det är källan till att förstå företagens innovationsförmåga, säger Annika Engström."

Responsiva processer och försörjningskedjor

 

Exempel på projekt: Reshoring I

 

"Genom forskningen har vi identifierat viktiga beslutsfaktorer för återflyttning av produktion och där till kopplade drivkrafter, hinder och möjligheter. Ramverket ska hjälpa företagen så att de inte missar någon faktor som är viktig för dem, säger Per Hilletofth."

Avancerade och optimerade komponenter, material och tillverkning


Exempel på projekt: CompCAST Plus


"Företagen har också kunnat dra nytta av den mer experimentella fasen i projektet, som har inneburit djupare studier av de material som de använder i verksamheten, säger Caterina Zanella."

Digitalisering för smarta produkter och tjänster


Exempel på projekt: Datamine


"Med enkla medel, där data används på rätt sätt, går det att tillämpa verktygen på många olika företag och nå stora förbättringar, säger Ulf Johansson, projektledare för Datamine."

Projektet Industriresan sker i samarbete med Campus Värnamo. Studenter får besöka och lära känna företag i regionen, vilket skapar förutsättningar och möjligheter för kompetensförsörjning på längre sikt.

 

Studenterna får ta del av företagens utmaningar som de kan jobba med utifrån sina respektive kurser.  samtidigt bygger kontakter för framtida NFK och Xjobb.

 

Projektet syftar till att stärka regionens attraktionskraft, industrins behov av utbildad personal och sammanlänka regionen med lärosätet. På längre sikt ämnar projektet säkra framtida kompetensförsörjning för regionen då en ökad föreståelse för företagen bidrar till att fler studenter tar jobb i regionen.

 

- Många kontakter mellan företag och studenter knyts under veckan. Industriresan är också ett sätt att visa hur viktig Värnamo kommuns satsning är på Campus Värnamo för att hjälpa det lokala näringslivet med deras kompetensbehov, understryker Lars-Uno Åkesson,  kompetensakademiansvarig på Campus Värnamo.

 

Studenter på besök

Sju master studenter från JTH besökte i november 2019 Thule Group som en del av Industriresan. Hör vad  Kalle Magnusson, produktutvecklingschef på Thule Group, hade att säga om besöket:

 

Därför samverkar vi med SPARK

”Samarbetet är ett sätt för oss att göra fler anställda delaktiga i företagets utveckling. Att träffa företag i andra branscher med liknande utmaningar gör också hela upplevelsen av SPARK intressant.”

Michael Jonsson, CEO

AD-plast logotyp

”Vårt löpande samarbete med SPARK ger oss ökade möjligheter att utveckla nya produkter och hitta nya marknader.”

Jörgen Sundgren, VD

 


LPtech logotyp

”Jag ser SPARK som ett mycket bra sätt för oss att lyfta blicken från den dagliga verksamheten och få nya idéer och tankesätt.”

Arne Wiréhn, Kvalitetschef

 

Lundbergs pressgjuteri logotyp

”Produktutveckling är ett område med ständigt behov av förnyelse och med SPARK har vi hittat former och struktur i vårt utvecklingsarbete.”

Klas Scherdén, Teknikchef

Flexator logotyp

”Projektet har bland annat givit oss en bra förståelse vad gäller svårigheterna med informationsöverföring, samt aktiviteter som minskar riskerna för misskommunikation. Detta har implementerats i nya projekt med lyckat resultat. Projektet har även givit inblick i andra företags utmaningar inom samma område, samt ett användbart nätverk för framtiden. Att alla deltagare gemensamt har skapat ett öppet, inspirerande och trevligt arbetsklimat har bidragit till att workshoparna har givit positiv energi”

Gunnar Wallin, Head of Global Materials Management

Ericsson logotyp

Vi måste skapa de rätta förutsättningarna för kunskapsutveckling bland organisationer och individer, eftersom detta är grunden för innovation. Genom SPARK förenar vi forskning, utbildning och innovationssystemet på ett sätt som skapar nya samarbeten i nya konstellationer. Resultatet blir ökad innovation i regionen."

 

Gustav Österström, VD 

Science park logotyp

Är du intresserad av ett unikt samarbete anpassat efter behoven i er verksamhet?

Välkommen att kontakta Linda Bergqvist, samverkansansvarig SPARK, för mer information om hur våra forskare och studenter kan bidra till er framtida produkt- och processutveckling.