student

VFU Lärarprogrammen

VFU Lärarprogrammen

Information om VFU och coronaviruset

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och JU:s rekommendationer gäller följande riktlinjer för VFU. Riktlinjerna kommer att uppdateras löpande.

Ny information inför kommande VFU-perioder VT 20

Text uppdaterad 2020-03-23

Här kommer uppdaterad information för VFU-kurser som startar vecka 14:

  • Kursstart sker måndag vecka 14 (med reservation för att ändring i något fall kan ske. Omfattas du av en ändring kommer du att få skriftlig information om detta via e-post.).
  • VFU-kurserna kommer att genomföras som heltidsstudier på distans vilket innebär att du kan arbeta hemifrån. Du förväntas vara tillgänglig dagtid under dina VFU-veckor för arbete individuellt, i grupp och tillsammans med VFU-lärare.
  • VFU-kurserna kommer bedrivas helt i HLK:s regi och därför ska du inte ta någon kontakt med den VFU-plats som du blivit tilldelad.
  • Du kommer få veckovis information om kursinnehåll och examinationsformer.
  • Information och handledning kommer finnas på canvas alternativt pingpong.

Då vi på grund av det rådande läget arbetar med mycket kort framförhållning ber vi om din förståelse att detaljerad information om VFU-kurserna kommer kunna presenteras först vid kursstart.

Pågående VFU

Text uppdaterad 2020-03-18

Pågående VFU-perioder fortgår som planerat (avser VFU-perioder till och med v 13). Du som student genomför alltså den pågående VFU-perioden på din VFU-plats och följer de riktlinjer som gäller på VFU-platsen. HLK kommer att tillämpa en mer generös hållning kring frånvaro på VFU under pågående smittutbrott och utgångspunkten är att närvaro för VFU krävs i den omfattning att lärandemålen kan examineras.

När din VFU-period är avslutad skickar du in ett ifyllt bedömningsdokument till din VFU-lärare. På sista sidan i bedömningsdokumentet ska du i vanlig ordning ange det antal dagar som du eventuellt varit frånvarande från VFU-perioden. Bedömningsdokumentet ska skickas in per e-post till din VFU-lärare när ordinarie VFU-period är slut även om alla frånvarodagar inte är igentagna.

Kommande VFU-perioder vt 20

Följande VFU-perioder startar vecka 14:

  • VFU II Förskola
  • VFU II fritidshem
  • VFU II F-3
  • VFU II 4-6
  • VFU III ämneslärare

Ovanstående VFU-kurser kommer att genomföras enligt de nya direktiv om distansundervisning som gäller från och med den 18 mars. Detta innebär att VFU inte kommer att genomföras på en skola/förskola. Vi arbetar just nu med att ta fram kursinnehåll och återkommer med information.

Du som våren 20 läser individuell studiegång där VFU ingår kommer att kontaktas av HLK för mer information angående din VFU.

Ny information inför kommande VFU-perioder VT 20

VFU II Förskola, VFU II fritidshem, VFU II F-3, VFU II 4-6, VFU III ämneslärare

Text uppdaterad 2020-03-17

Med anledning av regeringens senaste riktlinjer kring högre studier så kommer förberedelsearbetet inför kommande VFU-perioder nu att pausas. Detta innebär att VFU-information på HLK för studenter inför VFU-perioden samt introduktionsträffar på VFU-platserna inför VFU-perioden inte kommer att genomföras.

Pågående VFU-perioder genomförs enligt planering.

Vi återkommer med mer besked angående de kommande VFU-kurserna så snart vi vet hur de ska hanteras. Kursansvarig kan i nuläget tyvärr inte svara på enskilda frågor kring VFU utan vi hänvisar till informationen på denna sida. Sidan kommer uppdateras kontinuerligt.

Håll dig också uppdaterad på JU:s informationssida angående corona-utbrottet.


VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk och poängsatt del av utbildningen.

Under din utbildning kommer du ha VFU under sammanlagt 20 veckor, men var VFU:n kommer varierar beroende på vilket program du är antagen till. VFU-perioderna är för samtliga lärarstudenter är tre, fem eller sju veckor långa. Två VFU-perioder ligger i anslutning till den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och två perioder ligger i anslutning till ämnesstudierna.

Programöversikt VFU

Förskollärare

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

T1

T2

T3

T4

T5

T6


Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8


Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8Ämneslärare med inriktning mot arbete i 7-9

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

KPU- kompletterande pedagogisk utbildning

T1

T2

T3

Som student deltar du i förskolans/fritidshemmets/skolans arbete utifrån de villkor som råder. Det innebär att du går in i den planering och det arbete som sker på plats. Du som student ska vara till nytta för den verksamhet du kommer till. Samtidigt finns motsvarande nyttoaspekt för dig som student. Genom den regelbundna vistelsen och arbetet i förskolan/fritidshemmet/skolan får du uppleva både konkret arbete och möjlighet att reflektera kring det som sker. Det handlar alltså om ett lärande i arbete. VFU:n ska ge dig möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och insikter som avser hela lärarrollen.

Önskemål

Vid varje VFU-period kommer du tilldelas en VFU-plats och och du kommer under din studietid att få möta ett par olika skolor/förskolor. Du har möjlighet att påverka i vilken kommun du vill göra din VFU däremot kan du inte påverka vilken VFU-skola du hamnar på, då detta bestäms av VFU-samordnaren i kommunen utifrån särskilda organisatoriska sturkturer.

Tänk på att...


Terminsöversikt

Terminsöversikt läsåret 2019/2020 hittar du härPDF.