Through intersectoral mobility SPARK builds bridges between the academic and the non-academic sector and creates a profitable exchange of knowledge.

Intersectoral mobility is at the core of knowledge transfer between the academy and the industry. The aim with an adjunct from the university placed at company, or the other way around, is to combine experiences from the industry with research.

For the industry, this offers an opportunity to make usage of the university’s knowledge and network connections. The programme, which is funded by the Knowledge Foundation, also offers academic merits for people active in the industry or business world.

Logotyp KK-stiftelsen

Ett steg i det långsiktiga samarbetet mellan Träcentrum i Nässjö och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är adjungeringen av Malin Löfving till JTH. Adjungeringen innebär att Malin arbetar 50 procent på JTH som adjungerad lektor och 50 procent på Träcentrum som projektledare. Adjungeringen pågår 2020-2022.

Porträttfoto Malin Löfving

Träcentrum är sedan 2019 strategisk partner till JTH. Det strategiska partnerskapet innebär stärkta möjligheter att synliggöra träindustrin inom akademiska kretsar samt att låta företag i branschen ta del av aktuell forskning och utbildning.


På JTH är Malin kopplad till avdelningen Produkt- och produktionsutveckling samt till samverkansgruppen. På avdelningen jobbar hon med forskning och utbildning på högre nivå och inom samverkansgruppen är hennes fokus att stärka samverkan mellan skog- och träindustrin och JTH.


Målet med adjungeringen är att tillföra forsknings- och utbildningsmiljön erfarenheter från träindustrin om träföretagens behov och utmaningar, hur forskningsresultat utnyttjas i praktiken samt att bidra till utveckling av näringslivsrelaterade kurser.


- Genom adjungeringen kommer jag att få möjligheter att synliggöra trä- och skogsindustrins behov för forskare och studenter på högskolan, säger Malin Löfving.

 

Panoramabild över Träcentrum

Fakta Träcentrum

I smålandslänen är den trärelaterade industrin ryggraden som håller hela samhällen på fötter. Träcentrum har över 400 träföretag i sitt nätverk och arbetar med att stärka träindustrin. Hela idén med Träcentrum bygger på samverkan mellan aktörer som kan bidra med relevant kompetens. Träcentrum arbetar med företag, högskolor, branschorganisationer, myndigheter, fristående konsulter med flera. Detta arbetssätt garanterar en målmedveten och långsiktig insats.

 

Porträttfoto Jenny Bäckstrand

”Jag vill synliggöra träbranschen som en attraktiv arbetsgivare” säger Jenny Bäckstrand, universitetslektor på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), som är adjungerad till Träcentrum i Nässjö.

En stor del av Jenny Bäckstrands tjänst på JTH riktar sig mot utveckling av forskning och utbildning i samverkan. Hennes adjungering innebär att hon kommer att jobba 20 procent på Träcentrum under tre år, vilket ger ett ökat fokus på träindustrin. Adjungeringen medför att hon kan anpassa hur JTH kommunicerar och synliggör sina erbjudanden mot företag i träbranschen. Hon kommer även att synliggöra träbranschen som en attraktiv arbetsgivare.


- Jag får veta vilka utmaningar som träindustrin står inför och tar med mig det tillbaka till akademin, säger Jenny Bäckstrand.


Joakim Brobäck, vd på Träcentrum, framhåller att Jenny har stor kännedom om träindustrin och kan bidra till att utveckla Träcentrum och träindustrin genom sin forskningsprofil med leverantörsrelationer och inköp.


- Hon är även intresserad av att utveckla samverkansmodeller för akademi och företag, säger Joakim Brobäck.


Han tror att adjungeringen av Jenny medför en stärkt samproduktion mellan JTH, Träcentrum samt små och medelstora företag inom trä-industrin. Det innebär även en ökad kunskap hos små och medelstora företag inom möbel- och inredningsbranschen om vad akademin kan erbjuda i form av samverkan.

 

Studenter på campus

Fakta JTH

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Vi samarbetar med näringslivet i regionen för att våra studenter ska få en utbildning anpassad till marknadens behov. Därför innehåller våra utbildningar inte bara teknisk kunskap utan också entreprenörskap, ledarskap, kommunikation, hållbar utveckling och möjligheten att knyta internationella kontakter redan under studietiden.

Edris Safavi som ingår i forskargruppen på Saab i Linköping är adjungerad adjunkt på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

- Vår målsättning är att skapa en forskningsplattform mellan Saab och JTH, säger han.

Porträttfoto Edris Safavi

Saab har många forskningsprojekt i olika utvecklingsfaser och samarbetet med bland annat JTH ger det högteknologiska företaget resurser till att genomföra flera av de projekten.

 

Edris Safavi jobbar som Senior System Engineer på Saab. Adjungeringen av honom innebär att han lägger 20 procent av sin arbetstid på JTH till och med juni 2022. Han är placerad på avdelningen Industriell produktutveckling, produktion och design. Han forskar, undervisar och bistår studenter i deras avhandlingar på master- och filosofie doktor-nivå.

 

- Adjungeringen hjälper mig att etablera ett nära samarbete med JTH, säger Edris Safavi. Saab har höga förväntningar på samarbetet och erbjuder mentorskap och handledare till skolans studenter.

 

- Vi letar kontinuerligt efter ny kompetens och begåvade studenter att anställa, säger Edris Safavi.

 

Han kommer att driva forskningsprojekt mellan Saab och JTH och vill jobba med studenter som har ett öppet sinne och toppmodern kunskap. Han påpekar att samarbetet med bland annat JTH ger Saab möjligheter att testa och utvärdera innovativa idéer från studenter i ett tidigt skede.

 

- Det är normalt sett insatser som vi inte har tid eller resurser till att ta hand om själva, men den här typen av samarbeten gör att vi kan ta över och vidareutveckla studenternas idéer.

Visualiseingssystem hos Saab

Fakta Saab

Saab är den största privata arbetsgivaren i Östergötland och mer än 6000 personer av Saabs totalt 17 000 medarbetare återfinns där. På Saab i Linköping sker utveckling och tillverkning av stridsflygplan samt installation och utprovning av luftburna övervakningssystem med mera.

Do you want to collaborate with us?