Maria Hammarsten

Vertikals logo

Forskar om barns pedagogiska utomhusmiljöer, utomhuspedagogik, utomhusundervisning och lärande för hållbarhet. Tror på barns agentskap och kompetens genom att forska med och för barn ur barns perspektiv.

Jag har en anställning som universitetsadjunkt i pedagogik vid avdelningen i pedagogik på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), har en magister- och masterexamen i pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning och är ordförande i det nationella nätverket för främjande av utomhusbaserat lärande, Utenavet. https://utenavet.wordpress.com/om-2/

Hösten 2022 försvarade jag min licentiatuppsats i pedagogik med inriktning mot didaktik. http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1669901&dswid=8016

Licentiatuppsatsen; Skogsträdgårdsvistelser ur barns perspektiv - Speglat under samtalspromenader handlar om barns utvecklande av ekologisk litteracitet, förebyggande av växtblindhet och en skogsträdgårds upplevelseerbjudanden. Studien visar på utomhuspedagogikens potential, i en utomhusmiljö där folkhögskolepedagoger och grundskolelärare samarbetar. Licentiatuppsatsen adresserar också det kompensatoriska uppdraget i mötet med barn som i vardagen inte har direkt närhet till naturmiljöer.

Min publikationslista https://ju.se/personinfo.html?sign=hamm speglar mina forskningsintressen inom utomhusbaserat lärande och pedagogiska utomhusmiljöer i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år.