Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2021-03-15 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Jönköping
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning vårdadministratör, 400 yhp

I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd. Som vårdadministratör har du här en viktig roll. Du är ofta den första personen som patienterna möter, och du underlättar deras möte med vården. Du får mer och mer en given roll i de team som arbetar med patienter genom att vara den som sköter informationsflödet på ett rättssäkert och professionellt sätt. Du ger administrativt stöd gällande IT, statistikbearbetning och informationsfrågor och du är en del i det utvecklings- och förbättringsarbete som sker på arbetsplatsen.


Uppgifter har också tillkommit som exempelvis att sätta diagnos- och åtgärdskoder efter patientbesök och vårdtillfällen. Koderna ligger sedan till grund för kontinuerliga kvalitets- och ekonomiska uppföljningar samt planering inom vården. Utbildningen är utformad i samarbete mellan Region Jönköpings län, Jönköping International Business School och Hälsohögskolan i Jönköping – vars representanter också ansvarar för utbildningens innehåll och kvalitet. Även privata vårdgivare är knutna till utbildningen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Mer information

  • Kontakta Ewa Beiving, utbildningsledare för vårdadministratörsprogrammet, tfn 036-10 17 70, ewa.beiving@ju.se

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation, informationsteknik och kvalitets- och utvecklingsarbete. Du får också en ökad medvetenhet om normer, värderingar och attityder i synen på individ, grupp och samhälle. Den breda yrkeskompetens som utbildningen ger har även uppmärksammats av arbetsgivare utanför vården, som anställt vårdadministratörer som administratörer inom sina verksamheter.

 

Efter avslutad utbildning kan du jobba som vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare. Om du har erfarenhet av ledarskap kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent.

Yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar. Utbildningen omfattar praktiska moment i form av praktik ute på vårdcentraler eller sjukhus.

Programmet ges vid Jönköping International Business School
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: HJ-YJJ02
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning vårdadministratör

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Datorn som administrativt stöd 50 Yhp
Kommunikation och patientrelaterad dokumentation 25 Yhp
Lärande i arbete 1 25 Yhp
Anatomi och sjukdomslära 25 Yhp
Juridiskt regelverk och informationssäkerhet 25 Yhp
Medicinsk terminologi 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp

År 2

Digital kommunikation 25 Yhp
Ekonomistyrning och organisation 25 Yhp
Lärande i arbete 3 25 Yhp
Verksamhetsutveckling 25 Yhp
Forskningsmetodik 15 Yhp
Klassifikation av sjukdomar och vårdåtgärder 25 Yhp
Kunskaps- och kvalitetsstyrning i hälso- och sjukvården 15 Yhp
Lärande i arbete 4 25 Yhp
Examensarbete 20 Yhp

Kontakta oss