Biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin

Biomedicinsk analytikerexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

En stor del av sjukvårdens diagnoser utgår från det arbete som utförs av den biomedicinska analytikern. Programmet förbereder dig inför en spännande yrkesroll som också erbjuder arbetsmöjligheter i ett flertal andra branscher.

Som biomedicinsk analytiker har du en nyckelroll i vårdkedjan genom din förmåga att utföra och värdera olika biomedicinska analyser. Exempelvis utförs analyser som klargör om malignt melanom, diabetes med mera. Biomedicinska analytiker utför bland annat genetiska undersökningar inför organtransplantationer, påvisar resistenta bakterier, tar blodprover samt ser till att blod är kompatibelt vid blodtransfusion. Arbetet är till viss del självständigt, men du kommer också att jobba i team tillsammans med läkare och andra biomedicinska analytiker, samt träffa patienter och anhöriga. Dina uppgifter utförs både manuellt och med hjälp av avancerad teknisk utrustning.

Huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap innebär såväl praktik som teori kring olika analys- och mätmetoder. Inom programmet får du laborativ träning i ett brett urval av metoder inom exempelvis klinisk kemi, histopatologi och molekylärbiologi. Många av våra laborationer utförs på Länssjukhuset Ryhov, vilket ger en nära kontakt med en eventuellt kommande arbetsplats.

Du har möjlighet att förlägga en del av dina studier vid ett av våra partneruniversitet i Danmark, Finland, Norge eller på Island. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) ger möjligheter till färdighetsträning vid laboratorium inom olika verksamhetsområden.

Inom programmet får du laborativ träning i ett brett urval av metoder med applikation på olika områden exempelvis klinisk kemi, histopatologi, mikrobiologi och molekylärbiologi.

De flesta av laborationerna är förlagda till vår biomedicinska plattform, ett nationellt unikt undervisnings- och forskningslaboratorium, belägen på Länssjukhuset Ryhov. Plattformen fungerar som en mötesplats för studenter, lärare och personal inom Region Jönköping.

Nyroz, student, berättar mer om programmet

Programmet ger en bred utbildning och du kan arbeta inom offentlig sektor på sjukhus- eller primärvårdslaboratorier, eller på privata laboratorier inom exempelvis läkemedels- eller livsmedelsindustrin. Den biomedicinska analytikern arbetar också inom exempelvis rättsmedicin och djursjukvård. Möjligheterna till arbete under de närmaste åren är goda (källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 24
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52339
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1 och 1b2, Kemi 2, Matematik 3b eller 3c. Eller: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Dispens medges från kravet i Biologi 2, Kemi 2 eller Biologi B, Kemi B. Dock krävs kunskaper motsvarande Biologi 1 och Kemi 1 eller Biologi A, Kemi A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.


Examen: Biomedicinsk analytikerexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap

År 1

Laboratoriemetodik, introduktionskurs 7,5 hp
Kemi 7,5 hp
Anatomi och fysiologi 7,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Biokemi I 7,5 hp
Sjukdomslära, diagnostik och behandling 7,5 hp
Biokemi II, 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi 7,5 hp

År 2

Molekylärbiologi 7,5 hp
Immunologi 7,5 hp
Transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik 7,5 hp
Klinisk kemi 7,5 hp
Morfologisk cellbiologi 6 hp
Laboratoriemetodik, grundläggande 16,5 hp
Hematologi 7,5 hp

År 3

Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs 22,5 hp
Laboratoriemetodik, fördjupningskurs 15 hp
Vetenskaplig fortsättningskurs inom biomedicinsk laboratorievetenskap 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)