Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden 15 hp

Kursinnehåll

- sjuksköterskans professionella roll
- kritiskt reflekterande förhållningssätt
- tillämpad samskapande omvårdnad
- konsensusbegrepp
- kärnkompetenser
- läkemedelshantering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1, 2 och 3 samt genomgångna kurser inom termin 4 och 5 eller motsvarande kunskaper.
Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp.
Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.
Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp och Människans sjukdomar och farmakologi, 15 hp.
Termin 4 omfattar Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5 hp, Palliativ omvårdnad 4,5 hp, Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp, Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9 hp samt Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5 hp.
Termin 5 omfattar Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp, Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp, Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HSPN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2020-12-02 07:26:01