Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Regionalt utvecklingscenter (RUC) vid Jönköping University är förlagd till Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) och har som övergripande syfte att tillsammans med Avdelningen för kompetensutveckling verka för verksamhetsutveckling, dialog och samarbete med det omgivande samhället.

Kontakta RUC

Jesper Boesen
Samverkansansvarig
jesper.boesen@ju.se, 036-10 15 30

Ulrika Stjerndahl
Samverkanskoordinator
ulrika.stjerndahl@ju.se, 036-10 14 61

Mål för RUC:s verksamhet:

  • Aktivt bidra till ett ökat samagerande mellan aktörer inom forskningsmiljön Skolnära forskning, lärarutbildningarna och yrkesverksamma inom förskola och skola
  • Aktivt bidra till verksamhetsutveckling för olika huvudmäns förskole-, fritidshems- och skolverksamhet

I arbetet med att förverkliga målen samverkar RUC externt med aktörer på både lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå utformas arbetet i nära dialog med olika nivåer av yrkesverksamma inom förskola och skola. På regional nivå utgör FoUrum, regionförbundet Jönköpings län och Skolinspektionens regionala avdelningar, RUC:s främsta samverkansaktörer. På den nationella nivån sker denna samverkan inom det nationella RUC-nätverket.

Inom HLK beslutas och samordnas RUC:s aktiviteter kontinuerligt med Avdelning för kompetensutveckling, utbildningsledare för lärarutbildningen, utbildningsledare för fristående kurser samt med forskningsledare för forskningsmiljön Skolnära forskning. Inom Jönköpings University sker samverkan med prorektor och övriga externa samverkansaktörer på fackhögskolorna.

RUC:s uppdrag operationaliseras främst genom följande aktiviteter:

  1. Mäkling genom personliga och regelbundna besök, nätverksbyggande och nätverksunderhållande
  2. Kunskapsdelning genom organisering av konferenser, workshops och seminarier
  3. Informationsspridning genom hemsida och nyhetsbrev
  4. Behovsinventering genom kartläggningsstöd av utvecklingsbehov
  5. Bevakning och eventuell samordning av olika former av satsningar från regionala, nationella och internationella aktörer som ryms inom målen för RUC:s verksamhet

RUC organiseras som en del inom HLK:s utbildningsavdelning, direkt underställd utbildningschef. Verksamheten avrapporteras regelbundet till HLK:s ledningsråd.

Sidan uppdaterad 2019-01-10

Sidan uppdaterad 2011-10-20