Socionom

Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete, 210 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Våren 2019

Till ansökan (öppnar 15 september)

Som socionom hjälper du människor att åstadkomma förändringar i sina liv. Du måste därför ha insikt i hur både människan och samhället fungerar. Utbildningen ger professionell kunskap om hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas.

En viktig del under utbildningen är att förstå det sociala samspelets betydelse för människors utveckling för att kunna bidra till att hjälpa människor att förändra sin tillvaro och utöka sitt handlingsutrymme och sin egenförsörjning. Huvudområdet socialt arbete har sin utgångspunkt i teorier hämtade från samhälls- och beteendevetenskap. I utbildningen ingår även ett flertal kurser inom juridik, där du bland annat får lära dig juridisk systematik och metodik samt juridiska krav inom socialt arbete.

Under utbildningen får du både teoretisk kunskap och praktisk övning. Teoretiska och verksamhetsförlagda studier är integrerade genom ett nära samarbete med det sociala fältet. Detta sker dels genom fältstudier och dels genom praktik.

Studera utomlands

Det finns flera olika möjligheter till utlandsstudier för dig som student via våra partneruniversitet. Främst sker utbyte med partneruniversitet i England, Australien, USA, Kanada, Tyskland, södra Afrika och de nordiska länderna.

Praktik & VFU

Teoretiska och verksamhetsförlagda studier är integrerade genom ett nära samarbete med det sociala fältet. Detta sker dels genom kontinuerliga fältstudier i en kommun under utbildningens två första år samt genom en kortare och en längre handledd studiepraktik i en social verksamhet. Det nära samarbete med fältet ökar dina chanser till en anställning efter utbildningen.

Efter utbildningen

Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala arbetets område. Du kan bland annat jobba som socialsekreterare, biståndshandläggare, enhetschef eller kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården. Många socionomer arbetar även förebyggande kring sociala problem. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet och ofta möter du människor i svåra situationer.

Funderar du redan nu på möjligheten att studera vidare? Hälsohögskolan erbjuder magisterutbildning i socialt arbete.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 210 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 40
Programstart: Våren 2019
Sista anmälan: 2018-10-15
Anmälningskod: HJ-52329
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

Examen: Socionomexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete

Termin 1

Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp
Kursen behandlar det sociala arbetets framväxt, dess begrepp och teorier, perspektiv på sociala problem, internationellt socialt arbete, det sociala arbetets aktörer samt socialarbetarens roll och funktion. Dessutom behandlar kursen frågor som rör medborgarskap, mänskliga rättigheter, etik i socialt arbete samt teori och praktik kring samspel i grupp.

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp
Kursen behandlar svenska välfärdsstatens framväxt och nutida utformning, sveriges socialpolitik, svenska välfärdssystemet och framtida utmaningar, olika välfärdssystem - internationellt perspektiv, det sociala arbetets villkor inom ramen för olika välfärdssystem samt samtal och kommunikation.

Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp
Kursens mål är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik, utformningen av en vetenskaplig rapport samt att träna upp en förmåga att granska vetenskapliga rapporter.

Termin 2

Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp
Kursen behandlar personlighet och personlighetsteorier, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, hälsopsykologi samt kommunikation.

Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 hp
Kursen behandlar barns, ungdomars och föräldrars samhälls- och familjeförhållande samt samhällsvetenskapliga perspektiv och begrepp i syfte att förstå sociala villkor i samhället och uppkomsten av sociala problem.

Termin 3

Civilrätt, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik samt översiktliga kunskaper inom civilrätten.   

Förvaltningsrätt, 7,5 hp
Kursen behandlar juridisk systematik och metodik samt översiktliga kunskaper om de delar av rättssystemet som aktualiseras vid arbete inom den offentliga sektorn.

Socialrätt, 7,5 hp
Kursen ger fördjupade färdigheter i fråga om juridisk systematik och metodik. 

Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp
Kursen ger kunskap om de juridiska krav handläggning och dokumentation inom socialt arbete ställer för att individens behov och rättssäkerhet ska tillgodoses. I kursen får studenten också praktiskt tillämpa juridiken i ett eget utredningsarbete.

Termin 4

Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå, 7,5 hp
Kursen behandlar samhällsarbete, förebyggande arbete och samverkan mellan socialarbetare och det omgivande samhället. Kursen behandlar också projektmetodik och samverkansformer.

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I, 7,5 hp
Kursen behandlar integrerad teoretisk kunskap tillämpad i social verksamhet vad gäller handläggning och myndighetsutövning.

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk, 15 hp
Kursen behandlar teori och handlingsstrategier som stödjer förändring för barn, ungdomar, vuxna och deras nätverk i en individ- och familjeinriktad teoritradition. Exempel på sådana teorier är psykodynamisk teori, kognitiva-beteendeinriktade teorier, krisarbete, socialpsykologi, systemteori samt ekologiska synsätt. I kursen uppmärksammas särkilt hur socialt arbete möter problematik som kan uppstå kring missbruk och psykisk ohälsa.

Termin 5

Samtal i socialt arbete, 7,5 hp
Kursen behandlar synsätt, teorier och metoder för samtal i socialt arbete, samtal av stödjande, behandlande karaktär samt etiska principer.

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II, 15 hp
Kursen behandlar integrerad teoretisk kunskap tillämpad i social verksamhet. Färdigheter för åtgärder, metoder och dokumentation samt etiska reflektioner inom socialt arbete.

Organisering och ledning i socialt arbete, 7,5 hp
Kursen tar upp grundläggande kunskap om ledarens funktion inom socialt arbete. Den ger också en inblick i olika organisationsteoriers innehåll och struktur inom välfärdssektorn samt belyser arbetsrätt och arbetsmiljöns betydelse för individen i organisationen.

Termin 6

Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning i socialt arbete, 15 hp
Kursen ger ökade färdigheter att kritiskt granska och värdera vetenskapliga arbeten samt kontrastera och värdera relevansen av olika metodologiska ansatser för forskning i socialt arbete men också att självständigt söka, sammanställa och presentera vetenskaplig litteratur inför kommande examensarbete. Kursen ger också kunskap i att välja och självständigt använda vetenskapliga metoder.

Socialt arbete, examensarbete, 15 hp
Kursen behandlar färdigheter för att självständigt formulera ett problem och genomföra, analysera och kritiskt granska en undersökning, tillämpa och värdera forskningsmetoder.

Termin 7

Valbara fördjupningskurser om 15 hp
Fördjupning inom behandling, myndighetsutövning eller delaktighet.
Exempel på valbara fördjupningskurser:

  • Funktionshinder och samhällsstöd 7,5 hp
  • Socialt arbete med barn, unga och familj
  • Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik
  • Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman
  • Socialt arbete, äldres livsvillkor och omsorg

Socialt arbete, utvärderings- och kvalitetsarbete, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om metoder för utvärdering- och kvalitetsarbete i socialt arbete samt redskap för att kritiskt granska och värdera utvärderings- och kvalitetsrapporter. En av kursens examinationsuppgifter handlar om att utarbeta en design för utvärdering.

Socialt arbete, profession och praktik, 7,5 hp
Detta är en kurs på avancerad nivå som avslutar socionomprogrammet och som handlar om att på ett självständigt och kritiskt sätt analysera en social problematik och utifrån detta föreslå och argumentera för en viss typ av intervention. Den föreslagna insatsen kopplas till samhällsstrukturer och individers och gruppers livsvillkor, där interventionsplanen relaterar till såväl evidenskrav som till etiska dimensioner. Egen kunskapsinhämtning inom ramen för genomgången socionomutbildning analyseras också, liksom behovet av fortsatt kompetensutveckling utifrån ett perspektiv på livslångt lärande.
Till ansökan (öppnar 15 september)

Det här programmet har programstart både höst och vår. Nästa programstart är våren 2019.

Andra program du kanske är intresserad av


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information