Arbetsterapeut

Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Till ansökan (öppnar 15 mars)

En arbetsterapeut arbetar med människor som på grund av olika orsaker riskerar att förlora eller har förlorat möjligheten att klara vardagens aktiviteter. Arbetsterapeuten motiverar, inspirerar och möjliggör för klienten att nå framsteg och få ut så mycket som möjligt av livet.

Huvudområdet arbetsterapi omfattar såväl teori som praktik med fokus på aktivitet. Första året är i huvudsak inriktat på aktivitet och hälsa utifrån förebyggande och hälsofrämjande insatser. Under det andra året studerar du aktivitet och ohälsa ur ett socialt och medicinskt perspektiv samt arbetsterapeutiska åtgärder för att återskapa hälsa och välbefinnande. Det tredje året förbereder för att kunna medverka i utvärdering och utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet och avslutas med ett examensarbete.

Studera Utomlands

Du har goda möjligheter att förlägga en del av dina studier vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Praktik & VFU

Praktiska och verksamhetsförlagda studier är integrerade under utbildningen och är i första hand förlagda till olika orter i regionen.

Efter utbildningen

Arbetsterapeutexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation.

Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser eller med rehabilitering. Målet är att den enskilda människan, trots ohälsa eller andra hinder för vardagliga aktiviteter, ska kunna utveckla och använda sina egna resurser för att klara vardagens aktiviteter, vara delaktig i samhället och känna att livet och dess aktiviteter är meningsfullt.

Funderar du redan nu på möjligheten att studera vidare?Hälsohögskolan erbjuder magister- och masterprogram i arbetsterapi.

Rankad 10-i-topp

Högskolekvalitet är en del av Svenskt Näringsliv och jämför kvaliteten mellan olika utbildningar vid svenska lärosäten. Topplistorna har gjorts genom en undersökning bland nyexaminerade studenter och programansvariga.

Arbetsterapeutprogrammet på Högskolan i Jönköping ligger på femte plats i kategorin "Flest kvalificerade jobb" och på sjunde plats i kategorin "Störst chans till jobb".

 "Studenter som läst programmet har bättre förutsättningar att få ett kvalificerat jobb, snabbt efter examen",

skriver Högskolekvalitet.se.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 40
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52344
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.


Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.

Termin 1

Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp
Kursen består av tre delkurser: Arbetsterapi och yrkesutövning, Teoretisk grund för arbetsterapi och Vetenskaplig metod.
I de två första delkurserna kommer du att skaffa dig en första inblick i det kommande yrket, dess utveckling och ansvarsområden. Vidare kommer du att bekanta dig med några av de teorier och modeller som belyser begreppet aktivitet samt aktivitetens betydelse för människan. Dessutom innebär kursen att du påbörjar en personlig utveckling genom att reflektera över dig själv i mötet med andra.

Den sista delkursen kommer framför allt att handla om betydelsen av ett vetenskapligt förhållningssätt, ge en introduktion till kvalitativ metod, kvantitativ metod och statistik samt hur du kan söka och granska artiklar.

Under denna första termin kommer du att få prova på Interprofessionellt lärande, IPL, tillsammans med övriga utbildningsprogram på Hälsohögskolan samt Internationalisering på hemmaplan.

Termin 2

Arbetsterapi och utveckling, 30 hp
Kursen består av tre delkurser: Barn och ungdom, Vuxenlivet och Äldre.
Kurserna handlar om vad som påverkar utförandet av aktivitet under olika perioder i livet. Du kommer bland annat att skaffa dig kunskap hälsa/ohälsa, anatomi och fysiologi, psykologi, sociologi och ergonomi. Du kommer också träna på samtal och kommunikation, arbeta med kreativitet samt skaffa dig kunskap om preventivt och hälsofrämjande åtgärder.

Termin 3

Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp
Kursen består av sex olika delkurser som tillsammans syftar till att du ska kunna arbeta som arbetsterapeut genom hela arbetsprocessen med individer och grupper. Kurserna är Arbetsprocesser, Funktionsnedsättningar i rörelseapparaten, Neurologiska funktionsnedsättningar, Psykiatriska funktionsnedsättningar och Verksamhetsförlagd utbildning.
Du kommer att skaffa dig kunskaper om olika arbetsterapeutiska datainsamlingsmetoder och instrument. Du kommer kunna analysera hur insamlade data om aktivitet och delaktighet, kroppsfunktioner och omgivningsfaktorer påverkar det dagliga livets aktiviteter. Du kommer också att kunna formulera mål och med stöd av olika arbetsterapeutiska angreppssätt/modeller planera och genomföra olika åtgärder. I denna kurs ingår sjukdomslära och verksamhetsförlagd utbildning som viktiga delar.

Termin 4

Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp
Precis som i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom syftar denna kurs till att du ska kunna arbeta som arbetsterapeut genom hela arbetsprocessen med individer och grupper. Fokus i denna kurs är dock aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer såsom stress, smärta, missbruk, kriminalitet, fattigdom mm.

Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp
Denna kurs har samma fokus som kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom. Tanken är att du ska få möjlighet att tillämpa aktuella kunskaper inom ytterligare ett område än det du var inom i ovanstående kurs.

Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp
Precis som i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer syftar denna kurs till att du ska kunna arbeta som arbetsterapeut genom hela arbetsprocessen med individer och grupper. Fokus i denna kurs är aktivitetsproblem relaterade till barn och ungdom, vuxenlivet och äldre.

Aktuell forskning inom arbetsterapi, 6 hp
Denna kurs består av flera valbara kurser om 1,5–3 hp som behandlar aktuell forskning inom arbetsterapi med fokus på de områden där våra forskare är verksamma

Termin 5

Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Syftet med kursen är att du ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper och utveckla praktiska färdigheter för att skaffa handlingsberedskap för det kommande yrket. Kursen är en 5 veckors sammanhållen VFU kurs, som avslutas med en praktisk/klinisk examination inom den verksamhet där du befinner dig.

Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om vetenskapsteoretiska inriktningar och de forskningsmetoder som följer med respektive inriktning.

Ledarskap och kvalitet, 10,5 hp
I ditt kommande arbete som arbetsterapeut ingår ofta arbetsledande arbetsuppgifter. I denna kurs kommer du att tillägna dig kunskaper om gruppdynamik och ledarskap samt dess relation till arbetsprestationer. Du kommer också att utveckla din medvetenhet om din egen ledarskapsstil. I arbetet som arbetsterapeut ingår dessutom att ständigt förbättra och utvärdera ditt arbetssätt samt att bedriva arbetsterapi i enlighet med evidensbaserad praxis. Kunskaper som behövs för att fullfölja detta yrkesansvar kommer att introduceras och fördjupas i denna kurs.

Valbar kurs, 4,5 hp
I denna kurs fördjupar du dig i något av ämnena som du tog del av i kursen Aktuell forskning inom arbetsterapi, 6 hp

Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning på nya arenor, 10,5 hp
Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier inom en verksamhet där det inte finns någon arbetsterapeut men där det finns behov av arbetsterapi. Fokus är arbetsterapeutiska metoder och strategier på nya arenor samt entreprenöriellt förhållningssätt inom arbetsterapi. I denna kurs ingår också Interprofessionellt lärande, IPL som en viktig del.

Examensarbete, 15 hp
Syftet är att du i ett examensarbete fördjupar dina kunskaper i arbetsterapi inom ett avgränsat område. Du ska även utveckla och fördjupa dina kunskaper i vetenskapligt arbetssätt genom att tillämpa detta i examensarbetet.

Globalt perspektiv på aktivitet, 4,5 hp
Denna kurs fokuserar på hur människors hälsa och möjlighet till meningsfulla aktiviteter samt behov av arbetsterapi skiljer sig åt mellan olika kulturer i såväl Sverige som i övriga delar av världen.

Valbara kurser, 10,5 hp
När du ska bestämma inriktningen på din valbara kurs kan du välja bland kurser som Avdelningen för rehabilitering erbjuder men också kurser som övriga avdelningar på Hälsohögskolan eller Högskolan i Jönköping har i sitt utbud. Du kan också välja att läsa kursen vid annat universitet eller utomlands inom ramen för något av de utbytesprogram som finns kopplade till Arbetsterapeutprogrammet. Det är viktigt att den kurs som du väljer är relevanta i relation till målen för yrkesexamen. Valen sker därför i samråd med programansvarig.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Nyfiken?


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information