student
2021-03-29

2021-03-29

Smålands Gille Stipendium

Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är att samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden. Två stipendier värda 30000 kr styck finns nu att söka.

Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2021 två stipendier på vardera trettiotusen (30 000) kronor. Med stipendierna vill Gillet belöna examensarbeten eller motsvarande som behandlar ämnen som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2021 eller höstterminen 2021. Stipendierna utgår inte för licentiat- eller doktorsavhandlingar.

Berättigad att söka stipendierna är inskrivna studeranden vid Jönköping University eller vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Ansökan ska göras digitalt och sändas till carl-gunnar.peterson@telia.com senast den 24 januari 2022.

Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande, examensarbetet samt övriga förhållanden som sökanden vill åberopa. De som erhåller stipendierna kommer att meddelas detta skriftligen senast den 31 mars 2022.

Information om stipendierna lämnas av stipendiekommitténs ledamöter Carl-Gunnar Peterson, tfn 08 - 715 71 23, Lars Gunnar Erlandson, tfn 08 – 612 15 73, Louise Göransson, tfn 070 – 755 16 24, Per Kronström, tfn 070 - 388 89 16 och Lisbeth Ribbing, tfn 070 – 777 55 51.

Stockholm den 18 februari 2021

På styrelsens vägnar

Alf Eckerhall Carl-Gunnar Peterson

Ålderman Ordförande i stipendiekommittén

Cookieinställningar