student
Studier

Anmälan/utredning

Anmälan/utredning

Utbildningsanordnarens utrednings- och åtgärdsskyldighet gäller för alla former av trakasserier som uppstår i samband med verksamheten oavsett om trakasserierna utförs av studenter eller anställda. Även situationer som uppstår utanför högskolan räknas, om de har inverkan på studiesituationen.

Utbildningsanordnaren ska ha tydliga rutiner i syfte att förhindra diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling av studenter, se Handläggningsordningen till höger.

Jönköping University rekommenderar att den som upplever sig ha blivit utsatt i första hand vänder sig till någon person inom JU som man litar på och känner förtroende för.

I inledningsskedet är samtal och stöd viktigt och det kan snabbast lämnas inom ramen för en informell dialog.

Det finns också särskilda ombudsmän för lika villkor (OLIK) för respektive fackhögskola som man kan vända sig till. Det är också möjligt att kontakta Studenthälsan för stöd både innan och under utredningen.

Om en student som känner sig utsatt väljer att göra en formell anmälan om diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier ska en sådan göras skriftligt och överlämnas till OLIK.

Anmälan

  • En skriftlig anmälan (länk till anmälan) om diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier lämnas i första hand till OLIK för den fackhögskola som studenten tillhör. Anmälan kan lämnas även till valfri OLIK.
  • OLIK ansvarar för att anmälan diarieförs, vilket innebär att den blir en allmän handling.
  • OLIK överlämnar anmälan till Diskrimineringsutredaren på JU

Utredning

  • Diskrimineringsutredaren är ansvarig för utredningen som ska starta omedelbart samt vara saklig och opartisk.
  • Båda sidor ska ges tillfälle att yttra sig skriftligt och har rätt att ta del av handlingarna.

Beslut

  • När utredningen är färdig upprättar Diskrimineringsutredaren en skriftlig rapport och föredrar ärendet för beslut. Beslut fattas av VD vid det bolag (fackhögskola eller Högskoleservice) där den anmälde är anställd/uppdragstagare, alternativt av VD vid den fackhögskola där den anmälde är student.
  • Om bedömningen blir att det inte förekommit diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier avskrivs ärendet.
  • Om bedömningen å andra sidan blir att det förekommit en överträdelse ska det av beslutet framgå vilken eller vilka åtgärder som ska vidtas.
  • Åtgärderna ska syfta till att förhindra överträdelse i framtiden. Det kan handla om att vidta arbetsrättsliga sanktioner mot en anställd vid JU eller att säga upp ett avtal med uppdragstagare. Det kan också handla om att göra en anmälan till Disciplin-och avskiljandenämnden (DAN) för vidare utredning och eventuellt beslut om disciplinär åtgärd mot student.

Förbud mot repressalier

Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en utbildningsanordnare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon har medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen alternativt avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Repressalier kan till exempel vara sämre betyg, trakasserier i undervisningen, hot om våld, annan ogynnsam behandling.

Kontakt

Samordnare för lika villkor, JU

Lena Winald Möller

OLIK-ombud

Hälsohögskolan
Katarina Bolin

Högskolan för lärande och kommunikation
Susanna Anderstaf

Jönköping International Business School

Naveed Akhter

Tekniska högskolan

Gunnar Gunnarsson

Jönköping University Enterprise, JUE

Carl Johan Odehammar

Länkar