student
Studier

Lika villkor

Lika villkor

Jönköping University vill som utbildningsanordnare erbjuda en inkluderande studiemiljö där alla studenter behandlas på ett respektfullt sätt, där alla ges lika möjligheter att utvecklas, trivas och prestera väl.

Jönköping University accepterar under inga omständigheter att diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling förkommer.

Allas ansvar

På Jönköpings University bedrivs ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Likavillkorsperspektivet ska genomsyra all verksamhet och är därmed allas ansvar.


Kick-off festival Pride hat