student

VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är just utbildning förlagd i den kliniska verksamheten.

Syfte

Syftet med VFU är att knyta den teoretiska kunskapen tydligare mot yrkesutövandet och ge studenten en ökad förståelse för professionens funktion och kunskapsbehov. VFU följer den pedagogsika grundsyn som finns vid HHJ och syftar till att vara en del i att nå de mål för högre utbildning som anges i Högskolelag.

 

Avtal

VFU vid sjuksköterskeutbildningarna vid Hälsohögskolan regleras genom avtal mellan å ena sidan Hälsohögskolan som lärosäte och å andra sidan verksamheterna i Jönköpings län (13 kommuner och regionen). VFU genomförs alltså inom såväl kommunal omsorg som slutenvård. Vid samtliga placeringar för VFU skapas möjligheter för studenten att nå de lärandemål som är aktuella för den specifika kursen som innefattar VFU. Hälsohögskolan betalar för varje enskild students VFU-placeringar enligt detta avtal.

Programöversikt

Under grundutbildning vid sjuksköterskeprogrammet sker VFU enligt nedan

  • Termin 2 - 2 veckor kommunal eller slutenvård
  • Termin 3 - 3 + 3 veckor slutenvård (region)
  • Termin 4 - 4 veckor kommunal äldreomsorg samt 2 veckor psykiatrik (kommunal/region)
  • Termin 5 - 2 veckor vårdcentral
  • Termin 6 - 6 veckor kommunal eller slutenvård

Översikt sjuksköterskeprogrammetPDF