student

Organisation verksamheten

Organisation verksamheten

Inom de verksamheter som VFU utförs inom ser strukturerna för organisation lite olika ut. Inom den kommunala verksamheten utförs VFU inom de 13 fristående kommuner som ingår i Jönköpings Län. Inom regional verksamhet sker VFU inom slutenvården på en av regionens tre sjukhus eller i primärvård.

Kommun

Inom kommunal verksamhets leds arbetet av en FoU-ledare inom kommunal utveckling i samarbete med den professionsansvarig sjuksköterskan som är länsövergripande VFU-ansvarig som i sin tur har kontakt med huvudhandledare i respektive länsdel. Dessa har sedan i sin tur kontakt med VFU-ansvarig i respektive kommun som sedan har kontakt med den enskilde handledaren.

Region Jönköpings Län

Inom regionen leds arbetet av en utbildningsledare inom Futurum. Därefter finns en regionalt VFU-ansvarig med fokus på sjuksköterskeutbildning eller specialistutbildning. Det finns sedan en övrgripande VFU-ansvarig på respektive sjukhus vilka i sin tur har kontakt med handledare.