student

Progression

Under utbildningens gång fördjupas kunskaperna i relation till huvudområdet Omvårdnad allteftersom studenternas kunskap- och erfarenhetsbank växer. Huvudområdets progression inom utbildningen är uppdelad främst utifrån en progression mellan åren.

År 1 - Sjuksköterskans profession – omvårdnadens grunder

Studenten inhämtar basala kunskaper i omvårdnad och om de fyra konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och samskapande omvårdnad. Studenten uppvisar kunskap om människans grundläggande behov och visar på faktakunskaper och förståelse för hur omvårdnaden planeras, genomförs och utvärderas. Studenten visar en förståelse om den friska människans anatomi och fysiologi liksom elementär psykologi. Dessutom uppvisar studenten grundläggande kunskaper, praktisk tillämpning och reflektion kring vårdande etik och förhållningssätt samt omvårdnadshandlingar. Studenten visar också kunskap om vetenskapsteori, vetenskaplig metod samt teorier och begrepp som används inom huvudområdet omvårdnad.

År 2 - Att främja och stärka hälsa - sjuksköterskans professionella omvårdnad

Studierna fokuserar hur sjuksköterskan genom sin professionella omvårdnad stödjer och stärker patientens hälsa på individ och gruppnivå. Patientens hälsa och sviktande hälsa är i fokus liksom dess livsvillkor utifrån ett intersektionellt perspektiv. Kunskaperna i huvudområdet omvårdnad både breddas och fördjupas då kravet på tillämpning, analys och
reflektion ökar. Studenten skapar, tillsammans med patient och dess närstående, en omvårdnadsplan där patientens hälsotillstånd, upplevelser och önskningar är identifierade. Studentens professionella kunskap hämtad från ämnena omvårdnad, medicin och beteendevetenskap tillämpas. Vidare utförs, analyseras och utvärderas givna omvårdnadshandlingar tillsammans med patienten.

År 3 - Den självständiga och professionella sjuksköterskan

Kravet på självständighet liksom syntes och värdering av tidigare inhämtad och ny kunskap fokuseras samt reflektion inom alltmer komplexa situationer och sammanhang. Studenten visar att tillgodogjorda teoretiska och kliniska kunskaper fördjupas, motiveras och användas på ett självständigt sätt i nya teoretiska och kliniska sammanhang. Vidare ska studenten tillämpa vårdande förhållningssätt och kritiskt granska och reflektera över eget och andras förhållningssätt och hur det påverkar patienters välbefinnande och väg mot hälsa. Studenten uppvisar problemlösningsförmåga och insikt i att omvårdnaden ska hålla en hög kvalitet då den planeras, genomförs och utvärderas på ett säkert och självständigt sätt tillsammans med patient och närstående. Studenten visar på förmåga att självständigt kunna leda omvårdnadsarbetet, leda ett arbetslag och samverka i team utifrån sjuksköterskans specifika ansvars- och kompetensområde. För att kunna ta ställning till och initiera utvecklingsarbeten visar studenten att vetenskap inom omvårdnad kan tillämpas, syntetiseras och värderas på ett självständigt inom såväl klinik som självständigt arbete.