Johan Bäcklund

Universitetsadjunkt utbildningsvetenskap med inriktning mot IKT

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie magister


Pedagogik


Kontakt

Rum
Hd317
Telefon
+46 36-10 1425
SMS-nummer
+46 73-910 17 15
Signatur/Kortnamn
BACJOH
Skype
j_backlund
Schema
Ändra din information

Forskning

Området Johan fokuserar i sin forskning inbegriper lärares och elevers användande av Information- och kommunikationsteknologi i praktiken. Det handlar om hur lärare och elever uppfattar att lärandet sker i samband med nyttjandet av exempelvis datorer, iPads med mera; det handlar om vilka förmågor som träder fram i nyttjandet av ny teknik vid undervisning och inlärning.

I maj 2016 publicerade Johan tillsammans med Mikael Segolsson Flippa mellan skolämnen: En forskningsstudie om Flippad Undervisning i skolår 6 och 7. Empirin har samlats in genom observationer, naturliga samtal samt intervjuer under 18 månader från höstterminen 2014 till och med höstterminen 2015. Forskningsstudiens teoretiska utgångspunkt är livsvärldsfenomenologin med en metodologisk ansats i etnografin. Det centrala i studien har varit följsamhet med den verksamhet där datainsamlingen skett, därav valet av den teoretiska och den metodologiska utgångspunkten.

I juni 2016 publicerades även Johans magisteruppsats i pedagogik med titeln Vi är med eleverna hemma: En studie av lärares uppfattningar av Flippad Undervisning. I studien har två forskningsfrågor ställts till ämneslärare i grund- och gymnasieskolan: Vad karaktäriserar Flippad undervisning? samt Vad är syftet med Flippad undervisning?. Teoretisk utgångspunkt  är ett sociokulturellt perspektiv. Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer, analyserade genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Just nu arbetar Johan med en utvärdering av ett projekt inom VFU, Övningsskolor inom VFU-verksamheten. I samband med utvärderingen beforskas också verksamheten ur ett kvalitetsperspektiv - vilka kvaliteter upplevs ökas och förändras i en övningsskola kopplat till VFU? 

Bakgrund

Johan har, förutom en magisterexamen i pedagogik, en lärarexamen med inriktning mot skolans senare år i ämnena svenska och engelska. Johan har mellan 2004 och 2011 varit verksam som lärare i årskurserna 7-9 inom svenska, svenska som andraspråk och engelska. Under åren 2008-2011 arbetade Johan även som IT-pedagog och var med utvecklade både den lokala skolans såväl som Jönköpings kommuns Skoldatorkoncept. Johan har varit anställd vid Högskolan för lärande och kommunikation sedan 2011.  Johan har varit med och skrivit rapporten Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län (Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). 

På Högskolan för lärande och kommunikation undervisar Johan i Informations- och kommunikationsteknologier (IKT) i klassrummet, Medie- och informationskunnighet (MIK) i skolans samtliga ämnen samti Pedagogik och Didaktik. 

Artikel

Bäcklund, J., Hugo, M. (2018). The paradox of the flipped classroom: One method, many intentions Problems of Education in the 21st Century, 76(4), 451-464. More information
Segolsson, M., Hirsh, Å., Bäcklund, J. (2017). The Flipped Classroom and Student Learning at Compulsory School in Sweden: A Longitudinal, Qualitative Study Journal of Education and Practice, 8(18), 77-86. More information

Konferensbidrag

Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Anderström, H., Manderstedt, L. (2018). Möjligheter och utmaningar i en övningsskola - VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan. Forskning i högre utbildning, 15-16 maj, Lunds Universitet. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Manderstedt, L., Anderström, H. (2018). Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal. Forskning om högre utbildning, 15-16 maj, Lunds universitet. More information

Rapport

Segolsson, M., Bäcklund, J. (2016). Flippa mellan skolämnen: En forskningsstudie om Flippad undervisning i skolår 6 och 7. More information
Segolsson, M., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2015). Utvärdering av kompetensbehovet hos förstelärare i Jönköpings län. More information

Övrigt

Bäcklund, J. (2016). Vi är med eleverna hemma: En studie av lärares erfarenheter av Flippad undervisning. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation More information

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information