Kommunal demokratisering i Ukraina främjas i nytt projekt

Forskare från Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University ska i ett nytt projekt tillsammans med Jönköpings kommun hjälpa till att demokratisera och modernisera den offentliga sektorn i den ukrainska kommunen Konotop.

Konotop. Foto: Konotops kommun.

I kommunen Konotop i nordöstra Ukraina står makthavarna, såsom demokratiskt valda medlemmar i kommunfullmäktige och kommunala chefer, inför komplexa utmaningar. Efter den ryska invasionen och den påföljande perioden av ockupation och befrielse av Konotop har de demokratiska institutionerna försvagats. Det är nu brådskande att återuppbygga och stärka dessa institutioner genom att tillhandahålla verktyg för både de demokratiskt valda representanterna och de kommunala cheferna. Dessa verktyg ska underlätta och organisera deras samspel för att förbättra den övergripande funktionaliteten och effektiviteten.

Forskare från JIBS ska nu tillsammans med representanter från Jönköpings kommun och Konotops kommun jobba med att ta fram de här verktygen. Projektet har fått finansiering på en miljon kronor från Svenska Institutet inom ramen för SI Baltic Sea Neighbourhood Programme.

– Det är också nödvändigt att skapa en bättre förståelse för ansvarssystem genom att (åter-) etablera tydliga styrstrukturer. Det innebär att identifiera och kartlägga ansvarsområden för den lagstiftande och verkställande grenen inom Konotops kommun samt att fastställa strategier för ansvar gentemot varandra och gentemot medborgarna och andra intressenter, säger Timur Uman, professor i företagsekonomi på JIBS och projektledare.

Viktigt steg mot ökad öppenhet och demokratisering

Vidare måste det skapas en djupare förståelse för hur de återuppbyggda styr- och ansvarssystemen kan kommuniceras till medborgarna för att uppmuntra deras deltagande och främja ytterligare demokratisering i Konotop. Detta ser man kan fungera som en viktig modell för andra kommuner och områden i det post-krigshärjade Ukraina. Genom att stärka ansvarsstrukturerna på kommunal nivå tar man ett viktigt steg mot ökad öppenhet och demokratisering, vilket i förlängningen kan bidra till att minska korruptionen.

– Det är framför allt korruptionsnivån på statlig och kommunal nivå som har identifierats som ett betydande hinder för Ukrainas inträde i Europeiska unionen. Detta projekt är en direkt respons på EU:s oro och adresserar behoven inom den kommunala sektorn genom att utveckla verktyg för att bekämpa korruption, säger Timur Uman.

Foto: Konotops kommun

Består av tre olika moduler

Projektet består av tre olika moduler. Den första modulen kommer att genomföras online under fem heldagar utspritt under tre månader. Den kommer bland annat att innefatta utbildningsaktiviteter om svensk historia och svensk förvaltning och avslutas med att de ukrainska deltagarna får jämföra svensk och ukrainsk kommunal styrning.

Den andra modulen genomförs på plats i Sverige under fem heldagar och innehåller både utbildning och praktiska aktiviteter. Här kommer de ukrainska deltagarna bland annat lyssna på föreläsningar av företrädare från Jönköpings kommun och kommunala bolag samt göra studiebesök. Även en träff med representanter från civilsamhället, som ska dela med sig av sina erfarenheter av samarbete med Jönköpings kommun, är inplanerat. Deltagarna kommer avslutningsvis att genomföra en reflekterande uppgift med konkreta åtgärdspunkter för att förbättra ansvarstagandet inom Konotops kommun, inspirerade av de möten och studiebesök som har ägt rum i Jönköping.

Den tredje modulen kommer att genomföras online och fokuserar på uppföljning av listan med åtgärdspunkter.

Projektgruppen består av två representanter från JIBS, Timur Uman, professor i företagsekonomi och Yuliya Khvatsik, universitetslektor i rättsvetenskap. Jönköpings kommun representeras av Chantal Coté, ansvarig för internationalisering, och Vanessa Persson, internationell samordnare. Även Vitaly Boiko, rådgivare till borgmästaren i Konotop kommun, ingår i projektgruppen.

Kontakt

2023-12-21