Studie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin

Jönköping University (JU) har deltagit i en studie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin. Studien har genomförts på universitet och högskolor i Sverige under våren 2021 och är den första av sitt slag i Sverige. Totalt har cirka 39 000 anställda, studenter och doktorander vid 38 lärosäten svarat på studien. Resultatet för JU, liksom för sektorn, visar på brister i studie- och arbetsmiljön därför intensifierar JU nu omedelbart arbetet med att förbättra beteenden och normer.

Delar av JU:s resultat

Studien består av 45 frågor som rör mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Resultatet visar bland annat att:

  • 13% av de anställda och 7% av studenterna uppger att de blivit utsatta för mobbning under de senaste 12 månaderna.
  • 31% av de anställda och 24% av studenterna har under de senaste 12 månaderna befunnit sig i en situation där någon av cheferna, kollegorna/lärarna eller studiekamraterna tilltalat dem på ett oprofessionellt sätt, inför andra eller privat.
  • 20% av de anställda och 12% av studenterna uppger att de befunnit sig i en situation där någon av cheferna/kollegorna/lärarna eller studiekamraterna fällt kränkande eller respektlösa kommentarer om dem.
  • 20% av de anställda och 23% av studenterna uppger att de befunnit sig i en situation där någon av cheferna eller kollegorna/lärarna eller studiekamraterna skämtat på deras bekostnad.
  • 27% av de anställda och 17% av studenterna har under de senaste 12 månaderna haft kännedom om att någon har blivit utsatt för mobbing på sin arbetsplats eller studieplats.
  • 8% av de anställda och 10% av studenterna har uppgett att någon, i deras arbete/deras studier, har tagit i dem på ett sexuellt sätt, till exempel genom att ta tag i, hålla fast, kyssa, krama eller smeka på ett obekvämt eller obehagligt sätt.

Studien är gjord av Karolinska Institutet, Malmö universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Frågeställningarna handlar bland annat om mobbning, kränkande särbehandling och trakasserier. Resultatet vittnar om att studenter och anställda upplever en bristande studie- och arbetsmiljö vid JU (se faktaruta för resultat).

– Vi ser mycket allvarligt på resultaten. Studien ringar in allvarliga problem och lyfter beteenden som ger upphov till diskussioner och reflektioner över hur vi bemöter varandra som medmänniskor. Vi går nu till botten med orsaken till vår bristande studie- och arbetsmiljö. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling och vi måste få till stånd en förändring hos studenter och medarbetare. Vi måste förbättra förutsättningarna för att uppmärksamma, anmäla och stoppa trakasserier, mobbning och kränkningar, säger rektor Agneta Marell.

– Våra studenter och medarbetare är det viktigaste JU har. Studie- och arbetsmiljön är avgörande för att man ska trivas. Vi arbetar systematiskt med de här frågorna idag, men vi behöver göra mer för att alla ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete och sina studier, säger HR-direktör Ingrid Estrada-Magnusson.

– Detta är tung information att ta till sig. Resultatet visar att JU, och även studentkåren, har arbete kvar att göra på det här området. På studentkåren ser vi nu att vi, förutom att fortsätta samarbeta med JU gällande själva studiemiljön, också måste se över den studiesociala miljön och hur vi kan förbättra vår egen verksamhet för att komma tillrätta med problemen, säger Sophia Fröberg Liljenberg, ordförande Jönköpings Studentkår.

Åtgärdsarbete

JU arbetar sedan tidigare med kultur- och värdegrundsfrågor men intensifierar nu det arbetet, i syfte att förändra beteenden och normer. Arbetet görs i samarbete med Jönköpings studentkår, fackliga representanter och skyddsombud vid JU.

JU kommer bland annat att se över rutiner för anmälan av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, intensifiera arbetet med att vidareutbilda chefer i att uppmärksamma signaler på missförhållanden, förse dem med verktyg för att kunna vidta åtgärder samt tydligare koppla in företagshälsovården och studenthälsan. Studentkåren kommer även att se över rutinen kring inspark av nya studenter och poängtera budskapet om nolltolerans.

– Det här är en gedigen kartläggning över hela universitets- och högskolesektorn och ger upphov till viktiga diskussioner och reflektioner över hur vi bemöter varandra som medmänniskor. Vi ska nu göra allt vi kan för att förbättra förutsättningarna gällande vår arbets- och studiemiljö, säger rektor Agneta Marell.

Har du frågor?

HR-direktör Ingrid Estrada-Magnusson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Studentkårsordförande Sophie Fröberg Liljenberg, 0707-66 62 41.

Läs mer om studien här.

2022-02-11