Lärosäten signerar överenskommelse om mer samarbete

I fredags, den 26 mars, signerade rektorerna för Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Jönköping University en överenskommelse om allianssamarbete. Samarbetet benämns Lärosäten Väst, och målet är att utveckla kvaliteten och mångfalden i parternas verksamhet.

– Det är viktigt för oss att vara en del av en proaktiv och drivande allians. Det är ett utmärkt sätt att bygga vidare på befintliga samarbeten och utveckla nya inom utbildning, forskning, nyttiggörandet och verksamhetsstöd. Ambitionen är att stärka såväl den nationella som internationella konkurrenskraften och öka våra möjligheter att effektivt använda våra resurser. Vi tror att samarbetet skapar mycket goda förutsättningar för vår grundverksamhet; forskning och utbildning, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Samarbete mellan lärosätena sker redan idag i olika former. Nu önskar rektorerna vid de sex lärosätena utveckla samarbetet än mer för att på så sätt bättre utnyttja den potential som finns. Med överenskommelsen som grund vill parterna tydliggöra avsikten att etablera strukturer och processer för att utveckla nya och nyttja befintliga samarbeten inom utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning, forskning nyttiggörande och innovation samt verksamhetsstöd.

Lärosätena har identifierat ett antal prioriterade samarbetsområden, som till exempel kompetensförsörjning och kompetensutveckling, effektiva administrativa stödprocesser och att öka möjligheterna för studenter att studera vid flera av lärosätena.

Överenskommelsen handlar enligt rektorerna inte om ett samgående utan syftet är att stärka alliansens såväl som de enskilda lärosätenas profilering, konkurrenskraft och attraktivitet.

Vid signeringen närvarade även representanter från Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Jönköpings län och Västra Götalandsregionen.

– En utveckling av det regionala samarbetet i väst kommer att utgöra ett viktigt bidrag till den regionala utvecklingen i vårt län. Genom ökade möjligheter till utbildning säkras viktiga delar av vårt behov av kompetens både nu och i framtiden, säger Johan Löwenadler Davidsson, länsråd i Jönköpings län.

Styrgrupp och samordningsgrupp tillsätts

För att stödja utvecklingen av Lärosäten Väst bildas tre grupper: en styrgrupp bestående av rektorerna, en förvaltningschefsgrupp och en samordningsgrupp. En administrativ resurs kopplas till samordningsgruppen och finansieras gemensamt av parterna. Ordförandeskapet kommer att rotera årligen och innehas initialt av Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet.

Lärosäten Väst består av:

  • Chalmers tekniska högskola
  • Göteborgs universitet
  • Högskolan i Borås
  • Högskolan i Skövde
  • Högskolan Väst
  • Jönköping University
En bild på sex personer på skärmar

Övre raden: Stefan Bengtsson (rektor Chalmers), Eva Wiberg (rektor Göteborgs universitet), Mats Tinnsten (rektor Högskolan i Borås). Nedre raden: Martin Hellström (rektor Högskolan Väst), Lars Niklasson (rektor Högskolan i Skövde), Agneta Marell (rektor Jönköping University)

2021-03-29