Uppmärksam vårdpersonal – nyckeln till att upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom

Det kan vara svårt att upptäcka tecken på smärta hos personer med demenssjukdom då dessa personer ofta har svårigheter att beskriva sin smärta i tal. Christina Karlsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, presenterar i dagarna sin forskning som visar att uppmärksam vårdpersonal, personalkontinuitet och samarbete mellan sjuksköterska och undersköterska är viktiga delar för att upptäcka smärta.

Smärta är vanligt förekommande hos äldre personer och med stigande ålder ökar även risken för demenssjukdomar.Tidigare forskning visar att smärta hos personer med demenssjukdom är både undervärderad och underbehandlad. Christina Karlsson, doktorand vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde, har lång yrkeserfarenhet från svensk äldreomsorg och demensvård och hon forskar sedan år 2010 inom ämnet hälsa och vårdvetenskap:

– I min doktorsavhandling har jag intervjuat sjuksköterskor och undersköterskor om hur de upptäcker och bedömer tecken på smärta hos personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Resultatet visar att vara närvarande och uppmärksam är viktigt för att upptäcka smärta. En god personkännedom om personen som vårdas är också betydelsefullt för att upptäcka förändringar i personens normala mönster och som möjligen kan indikera smärta, säger Christina Karlsson.

I avhandlingen framkommer att flera olika och kompletterande bedömningsstrategier används såsom observation, kontroll av funktion, information från närstående samt användande av VAS-skalan (visuell analog skala). Men VAS skalan kan vara problematisk att använda hos personer med demenssjukdom. Därför testades och utvärderades observationsskalan Abbey Pain Scale-SWE. Resultatet visar att skalan har god reliabilitet och face validitet för smärtbedömning.

Stress försvårar bedömningen av smärta

– I avhandlingen framkommer även att en stressig arbetssituation kan vara ett hinder för att upptäcka tecken på smärta och som kan orsaka att symtom på smärta förbises, säger Christina Karlsson.

Christina Karlssons avhandling kan bidra till att tecken på smärta upptäcks tidigt genom att använda en mer strukturerad och systematisk metod, där Abbey Pain Scale-SWE kan vara ett användbart komplement till vårdpersonalens erfarenhetsbaserade kunskap. Abbey Pain Scale-SWE är nu under implementering hos Svenska Palliativregistret för fortsatt användning och utvärdering i vårdpraktiken i syfte att vara ett hjälpverktyg i smärtbedömningssituationer.

Christina försvarar sin avhandling fredagen den 23 oktober kl. 13.00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan i Jönköping.

2015-10-07