Tre myndigheter har blivit två

Högskoleverket, Internationella programkontoret och Verket för högskoleservice har lagts ner. Istället ligger verksamheten i de två nya myndigheterna Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) och Universitets- och högskolerådet.

Verksamheterna från de tidigare myndigheterna flyttades in i de två nya den 1 januari 2013. Både UK-ämbetet och Universitets- och högskolerådet kommer att ligga i Stockholm.

Regeringen vill med denna förändring renodla den verksamhet som idag bedrivs inom myndigheterna.

Läs mer om de nya myndigheterna.

2013-01-03