FAQ för personal

Här hittar du frågor och svar angående Jönköping Universitys hantering av coronavirusets spridning. Dessa frågor och svar uppdateras löpande efter hand som nya frågor kommer in.

Generella frågor

För att hantera de frågor och problem som uppstått till följd av coronavirusets spridning har JU haft en krisorganisation aktiverad. Krisorganisationens ledning har bestått av representanter från Stiftelsen, samtliga dotterbolag, Jönköpings Studentkår samt arbetstagarorganisationer.

Från och med tisdag 28 april avaktiveras krisorganisationen. Den kan komma att återaktiveras om behov uppstår. Det fortsatta arbetet med att hantera konsekvenser av coronavirusets spridning kommer att ske i befintlig organisation, utifrån uppdrag från JU ledningsgrupp.

Information med anledning av coronaviruset finns på www.ju.se/corona

Studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor om det allmänna smittoläget och utvecklingen av coronaviruset. Det är dessa rekommendationer även JU förhåller sig till.

Du ska i första hand vända dig till din närmsta chef.

Du kan också ställa frågor via e-post: servcenter@ju.se och telefon: +46 36-10 19 70 
Telefontider är 10:00-11:00, måndag, tisdag, onsdag och fredag.

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget via den här sidanöppnas i nytt fönster. Den kan också nås via ju.se/coronaöppnas i nytt fönster.

Rektorsbeslut gällande coronaviruset finns på intranätet.

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation, ska medarbetare på JU i dialog med närmaste chef överenskomma om arbete hemifrån i den mån arbetssituation och arbetsuppgifter medger det. När överenskommelse om hemarbete finns ska medarbetaren kunna delta i möten digitalt, via digitala verktyg.

Vi har sett över städrutinerna för att förebygga risken för smittspridning på campus.

Högskolefastigheter AB (Höfab) ansvarar för rutiner och service i fastigheterna på campus och även för rutiner kring ventilation. Höfab har säkerställt att man utför de kontroller som behöver göras för ventilationen. Det är viktigt för alla att tänka på att man håller sig till utsatt antal personer i varje lokal så att ventilationen fungerar optimalt.

Alla medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd från Folkhälsomyndighetens frågor och svarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (under Smittvägar/Vad kan jag göra för att undvika smitta?).

Folkhälsomyndighetens risknivå har höjts till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Allmänna råd är:

 • En allmänt förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansikte och ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • att stanna hemma när du är sjuk och så fort du känner minsta symptom. Har du symptom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten. 


Vi vet att det just nu är en situation där viruset är spritt i samhället och att personal och studenter kan drabbas. Känner du själv av symtom ska du stanna hemma. Vi gör flera åtgärder för att minska smittspridningen bland personal och studenter, samt i våra lokaler. Värna om dig själv och andra.

Region Jönköpings län ansvarar för all smittspårning vid JU. Om student eller medarbetare på JU konstateras smittad med covid-19 kommer smittskyddsenheten ta kontakt med utsedda kontaktpersoner vid JU för tillgång till kontaktuppgifter. Det innebär att medarbetare eller studenter som träffat smittad person på arbetsplatsen får information om detta via regionens smittspårning.

JU utför ingen egen smittspårning och för inte heller någon statistik över hur många eller vilka som är smittade med covid-19.

Frågor angående att arbeta hemifrån och återgång till arbetsplatsen

Ja, så länge avstånd (minst en meter) kan hållas mellan deltagarna. Viktigt också att in- och ut passage organiseras på ett smittsäkert sätt. Vi följer restriktionerna som finns för inomhusarrangemang utan sittplatser samt för privata sammankomster i hyrd lokal vilken är max 50 deltagare.

Max 50 personer får samlas om lokalen är tillräckligt stor för att avståndsrekommendationen om minst en meter mellan deltagarna kan hållas. Viktigt också att in- och ut passage organiseras på ett smittsäkert sätt.

Regeringen har gett klartecken för högskolor och universitet att övergå till mer campusbaserad verksamhet från och med den 1 juni. För JU:s del innebär det att planeringen för en gradvis återgång till campusbaserad undervisning under höstterminen fortgår. Med fler studenter på plats måste också personalens närvaro på campus öka. JU:s uppmaning till personalen att arbeta hemifrån försvinner därför i samband med höstterminens start. Målet är att verksamheten ska återgå till det normala med ett levande campus där studenter bedriver sina studier och medarbetare finns på sina arbetsplatser.

 

Återgången till arbete på campus behöver dock göras på ett ansvarsfullt sätt, och anpassningar kan även i fortsättningen vara nödvändiga för att följa rekommendationer och direktiv. Det är verksamhetens behov och krav som styr var arbetet ska utföras. Riktlinjer kommer att tas fram som tydliggör detta och dessa beräknas bli klara i september.

Nej, du kopplar upp dig på internet hemifrån och de flesta tjänster kommer att fungera direkt. För att komma åt personliga och gemensamma lagringsytor hemifrån behöver du installera VPN på din JU-dator.

Information om VPN och instruktioner finns via den här länken.

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vid frågor kontakta IT helpdesk via den här länken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetstiden vid arbete hemifrån är reglerad på samma sätt som när du arbetar på din ordinarie arbetsplats. Du följer samma arbetsvillkor och eventuell övertid/mertid ska vara beordrad av din chef innan den utförs. Det är viktigt att alla tar sitt personliga ansvar för att upprätthålla balansen mellan privat- och arbetsliv.

Din tillgänglighet ska vara densamma som när du arbetar på din ordinarie arbetsplats. Du utför samma arbetsuppgifter (alternativt arbetsuppgifter du kommit överens om med din chef) och deltar i möten via din dator eller telefon. Tänk på att behålla den sociala kontakten med dina arbetskamrater, men digitalt istället för fysiskt. All eventuell ledighet som till exempel semester, sjukfrånvaro eller vård av barn ska hanteras på samma sätt som tidigare och i dialog med närmaste chef. Det är viktigt att du har en kontinuerlig dialog med din chef om hur det fungerar att arbeta hemifrån.

JU erbjuder flera olika lösningar för digitala möten. Vi rekommenderar att man i första hand väljer Teams, vilket alla medarbetare har licens till, Zoom är främst till för undervisande personal. Instruktioner för hur du använder Teams finns på It helpdesk via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stäm av med din närmsta chef kring möjligheten att ta med dig utrustning hem.

Om du arbetar på distans är du i de flesta fall försäkrad enligt personskadeavtalet (PSA).

Om en olycka skulle inträffa görs en individuell bedömning utifrån de omständigheter som rådde vid olyckstillfället. En förutsättning är att olycksfallet står i direkt samband med det arbete som utförs. Vid frågor – kontakta din närmsta chef.

Vid distansarbete är det viktigt att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. JU har huvudansvaret för arbetsmiljön oavsett på vilken plats arbetet utförs. Du som medarbetare ska medverka till att skapa en god arbetsmiljö samt uppmärksamma och rapportera risker, tillbud och olyckor.

Några saker att tänka på för dig som arbetar hemifrån:

 • Hitta en bra rutin för arbetsdagen
 • Glöm inte de viktiga pauserna, ta gärna rörelsepauser och ät lunch som du brukar.
 • Var tillgänglig under arbetsdagen och håll tät kontakt med dina kollegor och din chef per telefon eller genom digitala möten via Teams. Varför inte ta en digital fikapaus tillsammans?
 • Lägg arbetet åt sidan och stäng av datorn när du har arbetat färdigt för dagen.
 • Ofta är vår hemmiljö inte anpassad för sittande kontorsarbete. Försök därför skapa en arbetsplats där du kan sitta så ostört som möjligt.
 • Tänk på att sitta bra, att du har en stol som är bekväm, gärna med stöd för ländryggen och ett bord i lagom höjd.
 • Placera din dator på lämpligt avstånd, undvik blänk och reflexer i skärmen samt dålig belysning, det kan öka risken för muskelspänningar och synbesvär.
 • Var uppmärksam på din egen hållning och undvik att sitta med nacke och axlar framdragna under långa stunder.
 • Att variera sina arbetspositioner är bäst ur ergonomiskt perspektiv, försök gärna att stå upp och arbeta ibland.
 • Försök komma utomhus för att få dagsljus och motion varje dag
 • Om du är sjuk, sjukanmäl dig
 • Ha en kontinuerlig dialog med din chef gällande dina arbetsuppgifter och hur det fungerar att arbeta hemifrån.

 

IT- och informationssäkerhet vid arbete på distans

Använd i första hand JU:s utrustning när du arbetar med arbetsrelaterad information. Om du använder privat datorutrustning, säkerställ att:

 • Operativsystem och programvaror är uppdaterade.
 • Ett aktivt antivirusskydd finns installerat.
 • Säkerhetskopiering sker regelbundet.

Äldre enheter som inte längre kan uppdateras ska inte användas.

Anslut till internet via säkra nätverk. Undvik öppna/fria nätverk, exempelvis vid kaféer och flygplatser. De flesta hemma WiFi-system är idag säkra men vissa äldre installationer kan sakna korrekta säkerhetsinställningar. Lösningen är att aktivera säkerhetsinställningar, såsom kryptering genom att säkerställa att lösenord krävs för anslutning till WiFi-nätverket

Om du behöver komma åt din hemkatalog eller interna tjänster, behöver du en JU-dator med säker anslutning (VPN). Behöver du hjälp med säker anslutning (VPN) – kontakta IT‐Helpdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var misstänksam på länkar och bilagor i oväntade mejl. Just nu förekommer falska mejl och sms relaterat till COVID-19. Redan innan du öppnar ett mejl eller sms, fundera och gör en bedömning om det är rimligt att den avsändaren kontaktar dig i det ärendet. Läs meddelandet noggrant och sök efter detaljer som verkar konstiga i t.ex., namn, namn på bilagor, mejladress för avsändaren, ämnesraden eller URL:er.

Ladda heller inte ned program som kommer via e-post, sms eller olika webbsidor, särskilt när avsändaren är okänd.

Du kan kontakta IT-Helpdesk om du är osäker på om en länk eller e-postadress är korrekt eller inte.

Var restriktiv med vilken information du sprider via e-post (även JU:s e-post) och andra digitala kommunikationskanaler. Exempelvis via Teams, Zoom etc.

Spara arbetsrelaterad information på ett säkert sätt enligt de anvisningar som IT-service givit. Spara aldrig känslig information i privata molnlösningar, exempelvis personuppgifter eller annan skyddsvärd information.

Tänk också på att skydda viktig information som finns på papper och i anteckningar i din hemmiljö.

Rapportera skyndsamt eventuella IT- eller informationsincidenter till IT-Helpdesk.

När du inte använder din dator bör du låsa den (CTRL+ALT+DEL). Eller stänga av den. Detta för att inte obehöriga ska kunna läsa, förvanska eller utnyttja programvaror och information i din dator.

Frågor angående arbetstid och frånvaro

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom att stanna hemma. Har du symptom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Med anledning av detta rekommenderar vi att medarbetare tar med dator och telefon hem efter arbetsdagens slut för att kunna arbeta hemifrån om det skulle behövas. Beslut om att arbeta hemifrån fattas i dialog med närmsta chef.

När du arbetar hemifrån ska du vara tillgänglig på telefon, mail och i digitala möten och ha en kontinuerlig dialog med din chef om hur det fungerar att arbeta hemifrån. 

Ja, din chef kan beordra dig att arbeta hemifrån. Du och din chef ska i dialog besluta vilka arbetsuppgifter du kan utföra. Lön får du som vanligt om chefen bestämt att du ska jobba hemifrån.

Nej, det är chefens beslut som gäller.

Om din närmsta chef anser att du ska vara på plats så ska du vara det. 

Du ska sjukanmäla dig enligt vanlig rutin. https://intranet.hj.se/intranet/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetstid-och-franvaro/sjukfranvaro.html

Stanna hemma minst 48 timmar efter att du blivit frisk, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

 

Du kan också läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ 

Smittspårningsenheten vid regionen sköter smittspårningen och har dialog med dig om vilka som bedöms som närkontakter och därmed rekommenderas att testa sig. Du följer de instruktioner som du får av vården.

Om det är troligt att du har blivit smittad på arbetsplatsen ska detta anmälas som ett allvarligt tillbud enligt arbetsmiljölagen. Anmälan ska göras utan dröjsmål och görs enligt de vanliga rutinerna för tillbud och olycksfall, här. Du, tillsammans med din närmaste chef och huvudskyddsombud, upprättar en anmälan som skickas till HR. Du har även möjlighet att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan, vilket du får mer information om efter att tillbudsrapporten inkommit till HR.

Regeringen har meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas för sjuklön och sjukpenning. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för det gjorda avdraget hos staten. Arbetsgivaren fortsätter att göra karensavdrag som tidigare och den anställde ansöker om ersättning retroaktivt till Försäkringskassan. Det tillfälligt slopade karensavdraget gäller från 11 mars 2020.

 

Försäkringskassan har mer information på sin webbplats.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer (från 2 oktober) innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att man inte får gå till arbetet. Får man inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån kan man ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.

 

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har beslutat om avstängning från arbetet, enligt smittskyddslagen, för att ha rätt till ersättningen.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler


Om du omfattas av förhållningsreglerna för du dialog med din närmaste chef kring möjligheten att arbeta hemifrån.


Information från Region Jönköpings Län: 

"Den 14 oktober infördes förhållningsregler för den som bor med en covid-19-smittad person i Jönköpings län. Det betyder att alla i hushållet behöver begränsa sina kontakter under minst en vecka.  För den som inte kan arbeta hemifrån skrivs läkarintyg och personen ansöker om smittbärarpenning hos Försäkringskassan." 

Regeringen har beslutat att lagen om sjuklön tillfälligt ändras (t.o.m. 30 april 2021) så att arbetstagaren inte längre behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare from 8:e sjukdagen. Medarbetare som är sjuka kan vara hemma från arbetet i upp till 21 dagar utan läkarintyg. Det gäller all sjukdom, inte bara Covid-19, och med start 15 december 2020. 


Om din första sjukdag inträffar före den 15 december 2020 behöver JU ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden.

Mer information hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Detta gäller inte om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning efter dag 14. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.  

Du ska anmäla vård av barn enligt gängse rutiner.

https://intranet.hj.se/intranet/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetstid-och-franvaro/foraldraledighet.html#Tillfalligforaldrapeng 

 

Från och med 15 december 2020 behöver du som förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn vid dag 8, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.


Information från Försäkringskassan angående vablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunerna är skyldiga att upprätthålla skolverksamhet och barnomsorg. Om alternativ tillfälligtvis inte erbjuds, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut. Detta då regeringen har beslutat om en ny förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av covid 19. Förordningen innebär att tillfällig föräldrapenning kan betalas ut, även om barnet inte är sjukt eller sprider smitta, om regeringen eller huvudmannen (till exempel kommunen) beslutar att förskolor, skolor och fritidsverksamhet ska stängas och man som förälder därmed behöver avstå från arbete för att vårda barn.

Samma åldersgränser som normalt sett gäller vid tillfällig föräldrapenning kommer även att gälla vid denna form av utvidgade föräldrapenning. Utbetalning sker av Försäkringskassan, efter ansökan, och ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt.

Som vanligt meddelar du till din chef att du planerar att vara föräldraledig med tillfällig föräldrapenning och anmäler frånvaro enligt JU:s rutiner.

https://intranet.hj.se/intranet/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetstid-och-franvaro/foraldraledighet.html#Tillfalligforaldrapeng

De nya reglerna gäller from 25 april och ska gälla längst till och med 31 december 2020.

Mer info finns hos Försäkringskassan

Detta är en bedömning från fall till fall med utgångspunkt i verksamhetens behov i kombination med den anställdes situation och hälsotillstånd.

Gravida personer bedöms nu vara en riskgrupp från 20:e graviditetsveckan vilket innebär att den gravida medarbetaren inte ska exponeras för smitta i sin arbetsmiljö. Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittorisker.

Bedömning av risker i arbetsmiljön har inte ändrats utan är samma som tidigare. Om det inte går att anpassa eller omplacera till andra arbetsuppgifter så att smitta helt kan undvikas, kan medarbetaren förbjudas att fortsätta arbeta och därmed ha möjlighet att ansöka om graviditetspenning. För vidare stöd i frågan, kontakta HR.

Mer information hos Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vantar_barn

Arbetstagaren ska i normalfallet söka tid för vaccinering utanför ordinarie arbetstid. Är inte detta möjligt finns för de med såväl förtroendearbetstid som flextid möjlighet att disponera om sin tid för att möjliggöra detta. Om vaccinering endast kan genomföras på s.k. ordinarie arbetstid, rekommenderar JU respektive chef att skapa förutsättningar för att även dessa medarbetare ska kunna vaccineras.

Frågor angående resor och besök

Tjänsteresor utomlands sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar. Tjänsteresor inom Sverige kan genomföras om de fullföljs med hänsyn tagen till gällande föreskrifter och rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom att stanna hemma. Har du symtom, även lindriga, som snuva, hosta och feber ska du stanna hemma. Även symtom som andningspåverkan, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom enligt Folkhälsomyndigheten. 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt med hänsyn till JU:s arbetsmiljöansvar, har JU beslutat följa UD:s gällande rekommendationer och restriktioner för resor och besök för studenter och anställda.

Eftersom läget kan förändras snabbt bör alla fortlöpande ta del av UD:s rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information.

Om tjänsteresan är bokad via Egencia ska du i första hand kontakta dem för hjälp med att avboka resan. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras.

I JU:s tjänstereseförsäkring från ERV finns ett avbeställningsskydd, vilket innebär att du har rätt att få ersättning för dina avbokningskostnader (exempelvis resa, boende, konferensavgift), detta förutsatt att du inte fått ersättning från researrangör eller flygbolag.

Kontakta ERV på telefon: 0770 457 970 alternativt corporate@erv.se Det finns även mer information på ERV:s hemsida www.erv.se

I de fall en medarbetare har en bokad tjänsteresa som inte ska genomföras måste varje resenär/bokare kontakta Egencia själv så att Egencia kan försöka hjälpa till att avboka. Då varje enskild resa kan ha olika bokningsförutsättningar hos tredje part finns det inte ett entydigt svar på hur varje enskild resa kommer hanteras. Därav behövs den personliga kontakten med Egencias resebokare.


Om en medarbetare får godkänt av vd att ändå boka en tjänsteresa ska resan bokas så att den är av- och ombokningsbar. 


Tjänsteresor innefattar inte resor till och från arbetet (gäller även om du bor i ett annat län).

Det är viktigt att alla anställda bokar sina tjänsteresor via Egencia så att JU kan följa upp var de befinner sig samt bistå om situationen snabbt skulle förändras i något land.

Nej, JU kan inte stoppa din privata resa. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

Frågor angående undervisning

Fredag den 29 maj meddelade Regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning lättas upp (tidigare beslut 18 mars). Det innebär att studenter och lärare vid universitet och högskolor kan förbereda sig för att övergå till mer undervisning på campus. Delar av undervisningen kan dock fortsatt behöva ges på distans för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. 

Nej, ansvaret för att följa rekommendationer och anpassningar ligger hos individen. Det är inte en lärares uppgift att kontrollera att en student följer rekommendationerna, antalet personer i ett rum eller att studenter är symtomfria. Som lärare kan man informera om de rekommendationer som gäller och om det personliga ansvaret.

Nej, det har man inte rätt till.

Det man som lärare kan göra är att informera. Om det är för många studenter i ett rum eller för tätt mellan studenter bör man påminna om rekommendationerna. Om en student har uppenbara symtom men ändå befinner sig i JU:s lokaler bör den rekommenderas kontakta 1177. Om studenten bedöms störa verksamheten kan det anmälas till Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN). Om läraren bedömer att ett undervisningsmoment inte kan genomföras på ett säkert sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och JU:s coronaanpassningar kan man avbryta momentet och boka en ny tid med studentgruppen.

Studenten har i så fall redan kontaktat hälso- och sjukvården och ska inte delta i campusundervisning under tiden den är sjuk. Det är inte JU:s ansvar att smittspåra. JU har kontakt med smittskyddsenheten på länssjukhuset Ryhov via studenthälsan, och bistår därigenom om förfrågning om smittspårning uppkommer. Kontakta dem via studenthalsan@ju.se om du har några frågor.

Nej, JU har inget register över detta. Det är inte heller JU:s lärares uppgift att göra noteringar om studenters eventuella hälsotillstånd. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift att följa sjuktalen.

En förutsättning för att JU ska kunna bedriva coronaanpassad undervisning är att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som enskild lärare/medarbetare vid JU kan vi arbeta för att dessa efterlevs genom att informera. Som exempel: En lärare kan i slutet av varje undervisningspass på campus påminna studenterna om att följa rekommendationerna och undvika att skapa trängsel i korridorer.

JU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De har i nuläget inga generella rekommendationer om munskydd. Det finns dock inget som hindrar att en student på eget initiativ använder munskydd i undervisningssammanhang.


Lärare bör så långt som möjligt hjälpa studenterna, så att de inte kommer efter i studierna i onödan. Det kan t.ex. handla om att ge berörda studenter särskild handledning på distans för att underlätta självstudier och se över möjligheten för studenterna att följa föreläsningar eller delta i seminarier på webben. Obligatoriska utbildningsmoment kanske kan bytas ut mot ersättningsuppgifter. Om studenterna missar ett prov, t.ex. en salstentamen, kan det vara lämpligt att erbjuda ett omprov så fort som möjligt. Det är upp till varje kursansvarig att avgöra hur studenterna kan ta igen det de missat och om det är möjligt att förändra kursens upplägg utifrån kursplanen. Även studievägledare kan bistå.

Studenterna kan behöva anmäla till Försäkringskassan om smittrisken hindrar dem från att studera.

Studenter som misstänker att de insjuknat i coronavirus ska:

 • kontakta 1177 per telefon (för vidare handläggning inom sjukvården)
 • anmäla till försäkringskassan (för att få sjukpenning i stället för CSN)
 • stanna hemma och undvika sociala kontakter

Disciplinnämnden har möjlighet att pröva om studenter, som inte följer lärosätets ordningsregler eller förhållningsorder för att förhindra smitta, kan stängas av med stöd av högskoleförordningens disciplinbestämmelser.

Ta kontakt med VFU/praktikansvarig för att få information om vad som gäller för besök.

Vid JU finns flera verktyg för online-utbildning såsom Canvas, Pingpong, Zoom och Teams.

Följ löpande information här: Digital utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ja, studenter i följande grupper ska kunna genomföra sin utbildning utan att riskera smitta:

 • med någon/några av de diagnoser som listas i socialstyrelsens rapport ”[…] identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19”
 • som är vårdnadshavare till barn under 12 som har någon/några av de diagnoser som listas i socialstyrelsens rapport, eller
 • är gravida i v. 22 eller senare*

Om det inte går att göra anpassningar kan du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller anstånd med att påbörja utbildning.

Studenten ansvarar själv för att ta kontakt med samordnaren för att diskutera möjliga anpassningar utifrån sina förutsättningar. Samordnaren tar Tillfälligt beslut om anpassning pga. tillhörighet riskgrupp. Studenten visar beslutet för berörda lärare och ansöker om eventuell anpassning i samband med tentamen via ärendehanteringssystemet

Kontakta samordnare Emma Pavlov vid frågor.


*Gravida med undervisning/VFU inom vården
Gravida ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast.
Om du som student är gravid och har undervisning/VFU som bedrivs inom vården, kontakta din kursansvariga/VFU-ansvariga för mer information och dialog.

Frågor angående forskning

Det finns inget som hindrar detta.

Ja, både disputationer och licentiatseminarier kan genomföras helt på distans. Samtliga deltagare kan delta på distans, inklusive doktoranden själv. Detta är i linje med regeringens rekommendation om att övergå till digital undervisning, detta inkluderar också forskarutbildning.

Allmänheten ges möjlighet att följa disputationen på distans via webblänk. För de som inte har teknisk möjlighet att följa disputationen på distans kommer JU att tillhandahålla en eller flera lokaler med digital utrustning där allmänheten kan följa disputationen.

Lokalen eller lokalerna meddelas inför varje disputationstillfälle. Vänligen notera att JU följer myndigheternas rekommendationer med tanke på COVID-19.


Information/frågor kring Covid-19

Om du känner oro kan du läsa mer på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa till det nationella informationsnumret 113 13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid frågor kring corona och be om råd.

FAQ om Covid-19 hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jönköpings län uppdaterar kontinuerligt sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset.

Världshälsoorganisationen (the World Health Organization) uppdaterar kontinuerligt sin hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om coronaviruset.

Personal som känner sig oroliga kan vända sig till sin närmaste chef.
Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.