Internship – JIBS

Studenter vid Jönköping International Business School (JIBS) har möjlighet att göra en kvalificerad praktik som del av sin utbildning, ett så kallat Internship.

Våra studenter kommer från 60 olika länder vilket innebär en möjligheter för den som behöver en specifik geografisk kompetens, t ex vid en etablering eller marknadssatsning utomlands.

Studenternas vinning är praktisk erfarenhet och studiepoäng som de får efter avslutad rapportering till skolan. Normalt sett utgår ingen lön för uppdraget.

Genom att erbjuda en eller flera studenter ett internship, det vill säga en kvalificerad praktik, kan ni få hjälp att genomföra ett projekt eller på annat vis utveckla er verksamhet. Längden på uppdraget kan variera enligt era önskemål, men det normala är att studenten har 10 veckor (15 poäng) till förfogande.
Praktikinnehållet bestäms i samråd mellan företaget, studenten och en representant från JIBS och kan därför variera mycket i innehållet mellan olika internship. Några exempel på vad internship kan innebära:

 • Marknadsanalyser (såväl nationella som internationella). Marknadsanalys är en analys av en befintlig marknad, i syfte att finna behov eller skapa ett behov för marknadens aktörer. En marknadsanalys brukar innefatta en beskrivning på nuläget av företagets marknader, kundrelationer och den interna organisationen (omvärldsanalys, relationsanalys och intern analys).
 • Nulägesanalyser. Med nulägesanalysen försöker företaget skapa en så verklig bild som möjligt av den nuvarande situationen för att på sikt kunna stärka förutsättningarna för verksamheten. Nulägesanalysen visar alltså var företaget är idag och hjälper företaget att kontrollera var det kommer att befinna sig framtiden.
 • Flödeskartläggningar. En grundläggande princip för Lean är att optimera flödet för de olika processerna. Genom att kartlägga flödet av information och material får man nya glasögon och kan se verksamheten från det perspektiv som är mest intressant för kunden.
 • Framtagande av beslutsunderlag inför exempelvis investeringsbeslut.
 • Framtagande av marknadsplan. En marknadsplan tas fram för att kunna planera och samordna ett företags marknadsföringsaktiviteter. Genom en marknadsplan kan företag välja vad de vill fokusera på och utveckla med alla sina olika enheter. Den innehåller val av marknadsstrategier som används för att hjälpa företag uppnå sina strategiskt uppsatta mål. En marknadsplan är till för företag, produkter samt varumärken.
 • Utvärdering av organisation. Målet med en utvärdering är att få fram en bedömning som kan vara underlag för beslut om hur man ska göra för att komma vidare med organisationen/företaget. Hur arbetar Ni idag?, Varför arbetar Ni på det sättet? Hur tycker Ni att ert arbetssätt är förhållande till er effektivitet? Vilka förslag har Ni för att Ni ska kunna arbeta bättre?
 • Utvärderingar av affärssystem. Hur ser din verksamhet ut i dag och vilken information behöver du om de olika delarna i ditt företag för att du ska kunna få bättre eller full kontroll?
 • Genomgång och analys av nya regelverk och hur de påverkar företaget/organisationen.
 • Varumärkesanalyser. Hur många känner till Ert varumärke? Hur starkt är ert varumärke?
 • Utarbeta en varumärkesstrategi.
 • Analyser av marknadskommunikation i digitala medier. Det digitala är inte bara något alla använder utan den viktigaste plattformen för många affärer och utvecklingen eskalerar. Kanalerna kommer bli viktiga att förstå, kunskap om målgrupper kommer vara avgörande – och innehållet är inte något företag kan slarva med.
 • Statistikhantering och analys.

För att en student ska kunna ta uppdraget som en del av en praktikkurs vid skolan måste uppdraget godkännas av kursexaminator för att säkerställa att nivån på uppdraget är i linje med kursens krav.

Fördelar med att ta emot en internship-student för er som företag:

 • Dedikerad heltidsassistans i ett relevant affärsprojekt.
 • Opartiska och internationellt orienterade ögon på en fråga som ni arbetar med.
 • Teoretisk/vetenskaplig förankring av arbetet, med kvalificerad handledning på JIBS.
 • Integrera student från annat land i företaget och nyttja dennes specifika landskunskaper och internationella erfarenheter.
 • Pröva och utvärdera en potentiell framtida kollega, ni kanske kan spara in en dyrbar och osäker rekryteringsprocess!

Vad krävs av er som företag:

 • Tillhandahålla en arbetsplats.
 • Erbjuda några veckors relevanta, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter samt.
 • Introducera studenten till företaget och uppgiften.
 • Utse en handledare som kan fungera som stöd under tiden.
 • Uppdragsbeskrivning inför praktiken.

Våga låna en student!

För mer information kring internship kontakta Vaida eller Emil enligt nedan:

Sidan uppdaterad 2020-08-11