Forskande och undervisande personal vid Högskolan för lärande och kommunikation tillhör en av tre avdelningar. Därutöver finns också två enheter.

Varje avdelning eller enhet har en chef som har personalansvar och verksamhetsansvar för sin avdelning/enhet. Chefen ansvarar bland annat för arbetsfördelning, avdelningsmöten och driftsbudget.

Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper (KOB)
Områden: Medie- och kommunikationsvetenskap, CHILD, psykologi.
Avdelningschef: Ernesto Abalo

Avdelningen för natur och samhälle (NOS)
Områden: Geografi, globala studier, historia, matematikens-, naturvetenskapens- och teknikens didaktik, religion och samhällskunskap.
Avdelningschef: Bo Magnusson

Avdelningen för pedagogik (PED)
Områden: Fritidspedagogik, förskolepedagogik, pedagogik och specialpedagogik.
Avdelningschef: Eva-Lotta Palm

Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur (SEL)
Områden: Engelska, estetiska och praktiska ämnenas didaktik, svenska.
Avdelningschef: Fredrik Ebefors

Enheten för samverkan
Samverkanschef: Jesper Boesen

Enheten för utbildning
Utbildningschef: Ulli Samuelsson