I samverkan med Region Jönköpings län och Linköpings universitet vill Jönköping University starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept. Arbete pågår med att konkretisera planerna för en ansökan om examensrättigheter för en ny tandläkarutbildning. Ansökan planeras att skickas till regeringen under mars 2022.

Hälsohögskolans framsida med grönskande blad och två personer som sitter på en parkbänk i förgrunden

Starten av en tandläkarutbildning i Jönköping syftar till att möta det behov som finns nu och i framtiden för en jämlik tandvård i hela Sverige. Avsiktsförklaringar om samarbete har tecknats med 10 regioner som upprättar tandvårdskliniker där studenterna vid Jönköping University planeras göra den  verksamhetsförlagda delen av sin utbildning. Dialog sker med ytterligare regioner i Sverige för att ansluta sig till konceptet.

Varför behövs en ny tandläkarutbildning?

  • Det råder en stor brist på tandläkare i Sverige utanför de tre storstäderna.
  • Pensionsavgångar skapar stora kompetensluckor.
  • Det finns ett ökande behov hos en åldrande befolkning, fler behåller sina egna tänder.
  • Krav och förväntningar - Invånare och medarbetare har ökade krav på kvalitet och moderna arbetssätt.
  • Bidra till ökad kompetens inom odontologi i Sverige.

Mer information

Under 2021 har professorer och lektorer anställts för att förstärka kompetensen inom projektet och satsningen.

Den 23 september 2021 är tandvårdschefer vid Sveriges regioner inbjudna till samtal om den nya tandläkarutbildningssatsningen vid Jönköping University. Mötet leds av ledningarna inom Hälsohögskolan vid Jönköping University, Folktandvården i Region Jönköpings län samt Linköpings universitet.

Under den digitala mötesplatsen Elmiadalen den 29-30 juni 2020 arrangerade JU paneldebatten ”Finns det tillräckligt med tandläkare?” som modererades av Lottie Knutsson. Rektor Agneta Marell och vice rektor vid Hälsohögskolan Eleonor Fransson medverkade från JU tillsammans med Göran Hägglund, som nu ingår i arbetsgruppen för tandläkarutbildningen. Dessutom medverkade Jane Ydman, regiondirektör Region Jönköpings län och Mats Green (M) i debatten. Via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se hela paneldebatten.

Läs mer om kraftsamlingen kring tandläkarutbildningen och det arbete som pågår i ett pressmeddelande som publicerades den 25 juni 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om utbildningen i ett pressmeddelande som publicerades i samband med ansökan den 16 mars 2020. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om utbildningen finns också i det här flygbladet Pdf, 787.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Foto: Simodont

Se hur det digitala arbetssättet kan praktiseras

Omfattande klinisk praktik

Satsningen syftar till att låta hela Sveriges befolkning få tillgång till god tandvård. Här skapas en modern odontologisk utbildningsmiljö i samverkan med klinisk forskning och omgivande näringsliv. Satsningen gynnar därför såväl kliniknära forskning som kompetenshöjningen hos kliniker i regionerna.

Utbildningen beräknas omfatta 40 platser per termin och kommer att erbjuda hög andel klinisk träning, ca 150 dagar, vid geografiskt spridda tandvårdskliniker i hela landet. Detta möjliggör för klinikerna att redan under utbildningen knyta starka band med studenter.

Upplägget av utbildningen gör att de studenter som kommer att bedriva sin utbildning vid Hälsohögskolan, också får en nationell spridning. Det finns en förhoppning om att öka antalet tandläkare som stannar i glesbygden genom vårt unika upplägg gällande utbildningens verksamhetsförlagda del.

Kunskapsinhämtning från ledande tandläkarutbildningar

Kunskapsinhämtning sker tillsammans med flera universitet runt om i världen. Columbia University College of Dental medicine i New York och Academish Centrum Tandheelkunde i Amsterdam är framstående i sin användning av  digital teknik och Universitet i Tromsö har en omfattande klinisk praktik där studenterna gör sin praktik vid kliniker spridda i landet. 

Utbildningscentrum för tandvård

En helt ny byggnad planeras i anslutning till Hälsohögskolan. I framtiden visualiserar vi att det i byggnaden ska inrymmas tandvårdsutbildningar för både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. 

Med digital teknik överförs patientens tänder virtuellt till en simulator där studenten kan öva. Därefter tränar studenten på en 3D-printad plasttand innan hen börjar att behandla patienten.

Alla moment under behandlingen registreras vilket möjliggör att detaljer om patientens välmående och studentens arbetssätt lyfts fram. Detta ökar effektiviteten i utbildningen och möjliggör för studenterna att öva upp sina färdigheter innan de börjar att behandla patienter.

Jönköping University skickade in ansökan om examensrättigheter till regeringen den 15 mars 2020.

Film från informationsmöte 27 maj 2019