På IFG bedrivs forskning och utbildning inom ämnet gerontologi (läran om åldrandet) utifrån biologiska, psykologiska och sociala perspektiv, såväl som utifrån ett livsloppsperspektiv.

Foto: Susanne Johannesson

IFG är ett multidisciplinärt och tvärprofessionellt institut där våra olika kompetenser gör det möjligt att studera ålder, äldre och åldrande ur ett brett perspektiv. Våra mål är att öka kunskaperna om äldre och åldrande genom attraktiva utbildningar, att bedriva ledande gerontologisk forskning, både nationellt och internationellt, samt att verka för praktisk tillämpning av dessa kunskaper i det omgivande samhället.

Utbildning 

IFG:s utbildningar har en multidisciplinär och tvärvetenskaplig ansats. Detta syns i studentgrupperna där olika yrkesprofessioner möts i det gemensamma intresset att öka sin kunskap om äldre och åldrande. Kurserna finns på grund- och avancerad nivå. För den som vill fördjupa sina kunskaper i gerontologi finns både ett Magister- och ett Master-program i gerontologi. Masterprogrammet ryms inom ramen för ett nordiskt samarbete (NordMAG). IFG bedriver sedan många år uppdragsutbildningar, framförallt i olika kommuner.

Några citat från studentutvärderingar:

Kursen har gett mig mycket ny kunskap som jag redan använt mig av i mitt arbete”

Överlag så har denna kurs gett mig otroligt mycket att tänka på och jag ser nu äldre och åldrande ur många nya perspektiv än vad jag tidigare gjorde. Detta innebär även att förhållningssättet till äldre ser mycket annorlunda ut än tidigare. Jag ser dem inte som svaga och hjälplösa längre, men snarare som unika individer som har en hel livshistoria bakom sig men även erfarenheter och kunskap som många inte har än”

Forskning

Vid IFG bedrivs forskning kring äldre och åldrande ur ett livsloppsperspektiv och med en multidisciplinär och tvärvetenskaplig ansats. Forskningen bedrivs som en del av Hälsohögskolans forskningsmiljö ARN-J (Aging Research Network - Jönköping) Forskningen belyser flera olika aspekter av äldre och åldrande. IFG har till exempel en lång tradition av longitudinella populations- och tvillingstudier som bland annat syftar till att förstå det sociala, psykologiska, biologiska och funktionella åldrandet ur ett livsloppsperspektiv.

Ett större forskningsprojekt, ”Healthy Ageing”, bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet. Projektet syftar till att identifiera friskfaktorer i ett livsloppsperspektiv. Här kombineras data som samlats in under lång tid och vid upprepade tillfällen (exempel nedan) med data från en mängd kvalitetsregister. På så sätt kan olika mönster av hälsa, sjukdom och skörhet identifieras.

Swedish Adoption Twin Study of Ageing (SATSA) – en longitudinell tvillingstudie som på grund av sin omfattande datainsamling kan användas till att studera åldrandet ur många olika perspektiv. SATSA genomförs i samarbete med Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, University of Southern California, University of California – Riverside och Indiana University Southeast

OCTO och OCTO II – två populationsbaserade studier om äldre personers fysiska aktivitet, mobilitet, ADL-förmåga, sociala relationer och hälsa.

Poverty and Health in Ageing (PHA) – är en populationsbaserad studie av åldrande i Bangladesh och genomförs i samarbete med international center for diarrhoeal diseases research i Dhaka (ICDDR, B) i Dhaka.

IFG arbetar också med forskning som belyser äldre personers sociala situation och position i samhället. Mycket av den forskning som genomförs bedrivs i relation till det omgivande samhället.

Forskarutbildning genomförs inom Forskarskolan för Hälsa och välfärd.

Suicidprevention med fokus räddningstjänst - forskningsmedel beviljade

Suicid och suicidförsök är allvarliga folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken. Faktum är att det är ca fyra gånger fler som tar sitt liv än som dör i trafiken varje år. Det suicidpreventiva arbetet är alltså otroligt viktigt och det bör framför allt involvera olika stödfunktioner i samhället som till exempel räddningstjänst, socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård.

I Jönköping arbetar räddningstjänsten med en modell för suicidprevention som inkluderar samverkan med olika aktörer. Trots att räddningstjänstpersonal har en viktig del i det suicidpreventiva arbetet och att Jönköpings suicidpreventiva arbetssätt är välkänt i Sverige, så saknas det idag forskning och kunskap om räddningstjänstens arbete med suicidprevention. Detta har Folkhälsomyndigheten uppmärksammat och har nu beviljat forskare vid Hälsohögskolan, Marie Ernsth Bravell, Karl Hedman, Joy Torgé, forskningsmedel för att belysa räddningstjänsternas insatser och arbete i samverkan med andra aktörer avseende suicidprevention. Projektet genomförs i nära samverkan med Räddningstjänsten i Jönköpings kommun och Trafikverket.

Internationalisering

IFG har en lång tradition av internationellt samarbete. Ett av våra uppdrag är att presentera och inhämta ny forskning vid olika kongresser etc, där det också skapas nya kontakter.

Samarbetet med Penn State University i USA tillhör ett av de äldsta. Här tillämpas forskningssamarbeten inom flera områden. IFG och Penn State University samarbetar också vad gäller utbildning. Ett exempel på detta är kursen ”Ageing in a Welfare State” som har pågått i 20 år.

Under senare år har fler internationella utbyten utvecklats, bl a med Utah State University, Indiana University Southeast och University of Southern California – Riverside. Dessa är främst fokuserade på forskning.

Fyra av hedersdoktorerna vid Jönköping University är knutna till IFG och dess gerontologiska forskning. Dessa är Gerald McClearn – Penn State University, Chandra Reynolds – University of California – Riverside, Nancy Pedersen – Karolinska Institutet samt Sven Nilsson – fd överläkare vid Länssjukhuset Ryhov som var verksam vid IFG till sin död våren 2009.

IFG samarbetar också med andra länder. Professor emeritus Gerdt Sundström har ett flertal internationella kontakter. Nyligen skrev han, på uppdrag av den kinesiska regeringen, en rapport som jämför den svenska äldreomsorgen med den kinesiska.

Från IFG leds The International Network on Public Health and Ageing (INOPA) som är ett nätverk av samarbetande populationsstudier av åldrande i Europa, Asien, Nordamerika och Australien.

År 2001 startade, under ledning av IFG:s grundare Stig Berg, ett samarbete med Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy, Vietnam. Detta samarbete har därefter vuxit och inkluderar nu hela Hälsohögskolan. För att hedra minnet av Stig Berg som gick ur tiden 2009 inrättades en minnesfond, ”Stipend Fund in Memory of Stig Berg”, där IFG årligen bjuder in en person från Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy, Vietnam, till IFG, att fördjupa sina kunskaper i gerontologi.

Mer om Institutet för gerontologi

IFG försöker sprida den kunskap man besitter till det omgivande samhället. I nära samarbete med Elmia i Jönköping arrangeras regelbundet Elmia Äldre, en nationell konferens med mässa som vänder sig till alla som har ett intresse av äldre.

IFG har ett nära samarbete med Geriatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. IFG har till exempel, på uppdrag av Socialstyrelsen och i samverkan med Geriatriska kliniken, gett specialistkurser för läkare.

IFG - kontakt och personal

Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, IFG, Box 1026, 551 11 Jönköping

Avdelningschef
Linda Johansson

Programansvarig för magisterprogrammet i Gerontologi
Joy Torge

Samordnare för fristående kurser
Lena östlund