ASA - Kontakt och medarbetare

Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping
Postadress: Hälsohögskolan, ASA, Box 1026, 551 11 Jönköping
Fax: 036 - 10 12 22

Avdelningschef:
Thorbjörn Ahlgren

Biträdande avdelningschef:
Staffan Bengtsson

Programansvarig:
Michael Sjökvist

Ämnesföreträdare:
Pia Bülow

Medarbetare vid ASA

Thorbjörn Ahlgren, filosofie doktor i socialt arbete, har tidigare arbetat som socialarbetare med barn, ungdomar och familjer i öppenvård och inom institutionsvården. Hans forskning handlar främst om socialtjänstens insatser till barn och deras familjer. 

Birgitta Ander är socionom och doktorand i socialt arbete. Temat för hennes kommande doktorsavhandling är betydelsen av arenor och nätverk för ungdomars berusningsdrickande och bruk av illegala droger.

Staffan Bengtsson, filosofie doktor, är lektor i socialt arbete, samt biträdande avdelningschef. Bengtssons forskning rör framför allt funktionshinder med särskild betoning på kulturella normer och värderingar kopplat till socialpolitik och till en vidare samhällskontext.

Disa Bergnehr är filosofie doktor och docent i barnstudier samt lektor i socialt arbete. Bergnehrs forskning undersöker föräldraskap och familjeliv i nyanlända invandrarfamiljer, hem-skola samverkan i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, samverkan kring barn och unga, familjestödjande insatser och politik, barns hälsa, och barns moraliska och emotionella socialisation i förskola och familj. Bergnehr är projektledare för ’Familjens anpassningsstrategier: Föräldraskapet som invandrare, ungdomars utveckling, och mental hälsa’, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 2016-2018.

Agnetha Borell

Klas Borell, professor i sociologi och socialt arbete, forskar bland annat om hatbrott och om social integration och exkludering. Han leder utbildningsprojektet SimChildlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar.

Pia H. Bülow är professor i socialt arbete, ämnesansvarig för socialt arbete vid avdelningen samt forskningsmiljöansvarig för SALVEöppnas i nytt fönster. Hennes forskning och undervisning är inriktad på samtal i och om välfärd och utgår från empiriska data som: institutionella möten, intervjuer, fokusgrupper samt dokument. Bülow använder framför allt analyser av social interaktion och berättelser.

Ulrika Börjesson, filosofie doktor i välfärd och socialvetenskap och lektor i socialt arbete, undervisar bland annat om forskningsmetoder vid socionomprogrammet. Börjessons forskning är inriktad mot kunskapers roll för personal i äldreomsorgens vardag.

Anneli Edin, socionom och filosofie magister i socialt arbete, är verksam som adjunkt i socialt arbete. Hon undervisar vid juridikkurserna inom socionomprogrammet samt i planeringen inför den verksamhetsförlagda utbildningen. Arbetet medför kontakter med länets kommuner, landsting och andra verksamheter inom socialt arbete.

Gunilla Egonsdotter, socionom och filosofie magister i informatik, har tidigare varit yrkesverksam som socionom och som adjunkt i socialt arbete. Hon är för närvarande forskningsassistent i det Vinnovastödda utbildningsprojektet SimChildlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aimée Ekman, universitetslektor i socialt arbete och filosofie doktor i hälsa och samhälle, undervisar i samhällsvetenskapliga perspektiv och kvalitativ metod. Hennes forskning kretsar kring överviktiga människors perspektiv och förhållningssätt.

Sofia Enell, socionom, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning berör barn och unga i samhällsvård, utredning och myndighetsutövning. Enell undervisar på socionomprogrammet och i uppdragsutbildningar om utredning- och handläggning samt om ungas erfarenheter och delaktighet i samhällsvård.

Arne Gerdner, professor i socialt arbete, leder forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development In Adolescense som följer ungdomar från 12 års ålder till dess de är vuxna. Forskningsprogrammet Impact of Stress undersöker effekter av stress på alkoholkonsumtion, psykisk hälsa och fysisk hälsa och i en longitudinell studie fokuseras substitutionsbehandling för opioidberoende.

Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och psykologi, leder forskningsmiljön CHILDöppnas i nytt fönster som i ett trettiotal projekt studerar livssituationen för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Ett särskilt fokus i många projekt är delaktighet i vardagsaktiviteter och de faktorer i individen och i omgivningen som ökar sannolikheten att barnet är delaktigt.

Karl Hedman, filosofie doktor i sociologi, är lektor i sociologi. Avhandlingen handlar om livräddande hjälp till människor i akut kris. Hedmans forskning rör träffpunkter och stödverksamheter för äldre i USA. Han undervisar om krisledning och krisberedskapsplanering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Hedman har tidigare arbetat med krisstöd till barn och familjer efter naturkatastrofer.

  1. Presentationssida Karl Hedman
  2. e-post: karl.hedman@ju.se

Magnus Jegermalm, professor i socialt arbete samt forskningsmiljöansvarig för SALVE. Han forskar med särskilt fokus på äldres roller och profiler i civilsamhället med utblickar och jämförelser mellan olika länder. Ett annat tema i hans forskning fokuserar på anhörigomsorgen som del i ett större omsorgspanorama. Han är verksam vid Avdelningen för socialt arbete (ASA) och Institutet för gerontologi (IFG). Han har tidigare arbetat vid Högskolan Dalarna, Ersta Sköndal Bräcke högskola (del- och heltid som lektor, forskare och prefekt), Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan Jönköping (som lektor och forskare) och Stony Brook University, USA (som lektor och forskare).

David Johansson, adjunkt, socionom och filosofie master i psykologi. Johansson undervisar i flera kurser inom socionomprogrammet men undervisar också i psykologi för andra program vid Hälsohögskolan. Johansson arbetar halvtid som adjunkt vid hälsohögskolan och halvtid som familjebehandlare inom socialtjänstens familjeområde i Nässjö kommun.

Malin Johansson, socionom och international master in social work och verksam som adjunkt i socialt arbete. Hon undervisar i flera kurser på socionomprogrammet och har ansvar för verksamhetsförlagd utbildning under termin 5. Hon har tidigare arbetat, bland annat, inom elevhälsan och är aktiv i styrelsen för Sveriges Skolkuratorer.

Torbjörn Kalin, adjunkt, filosofie magister i socialt arbete och socionom undervisar på socionomprogrammet. Kalins undervisning fokuserar på socialrätt, på arbetet med individer och familjer samt utvärderingar. Kalin har tidigare arbetat som FoU-ledare inom Region Jönköpings län där han arbetat med forskningsuppdrag inom den sociala barnavården. Kalin har även varit yrkesverksam inom den sociala barnavården, främst med inriktning mot placerade barn och ungdomar. Kalin skrev sin magisteruppsats inom ramen för forskningsprojektet Longitudinal Research on Development In Adolescence, LoRDIAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lena Olsson, filosofie doktor i handikappvetenskap, är lektor i socialt arbete. Hon är utbildad socionom och socialpedagog. Hennes forskning rör barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer och handlar om familjernas stödbehov utifrån deras eget perspektiv, vilka insatser familjerna erhåller från socialtjänstens individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg samt landstingets barn- och ungdomshabilitering. Forskningen avser också familjernas erfarenheter och upplevelser av stöd.

  1. Presentationssida Lena Olsson
  2. e-post: lena.olsson@ju.se

Roger Sandberg, adjunkt i juridik i offentlig förvaltning, undervisar i juridiska kurser inom socionomprogrammet på HHJ men även på andra avdelningar inom JU. Hans intresseområden är grundläggande civilrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och individens lika värde.

  1. Presentationssida Roger Sandberg
  2. e-post: roger.sandberg@ju.se

Anna Siverskog är filosofie doktor i äldre och åldrande och gör sin postdok vid Avdelningen för socialt arbete samt undervisar på socionomprogrammet. Hennes forskning har framförallt varit inriktad på att leva och åldras som lhbtq-person och betydelser av ålder, kön och sexualitet under livsloppet. Siverskogs postdok-projekt handlar om praktiker, behov och utmaningar i mötet med lhbtq-personer i äldreomsorgens vardag.

Michael Sjökvist, adjunkt och filosofie kandidat i psykologi, är programansvarig på socionomprogrammet. Sjökvist undervisar i socionomprogrammets kurser men undervisar också i psykologi i andra program vid Hälsohögskolan.  Han deltar i forskning om barn med funktionsnedsättning i forskargruppen CHILDöppnas i nytt fönster.

Mikael Skillmark är socionom och lektor i socialt arbete. Mikael disputerade våren 2018 och avhandling handlar om standardisering i socialtjänsten och dess betydelse för socialt arbete som profession och praktikfält. Under 2018 påbörjades forskningsprojektet ”Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare”, finansierat av Brottsoffermyndigheten. F.n. pågår uppstarten av projektet ”Vad fungerar och varför? Betydelsen av interventioner och organisationers samverkan för våldsutsatta kvinnors hälsa och välbefinnande”, finansierat av FORTE. Mikael samarbetar dessutom med flera kommunala verksamheter i frågor som rör lokalt utvecklings- och forskningsarbete. Undervisningen vid socionomprogrammet är inriktad på kurser på avancerad nivå och som anknyter till avhandlingsområdet.

Nina Veetnisha Gunnarsson är universitetslektor i socialt arbete och filosofie doktor. Hennes forskningsintressen berör främst psykisk ohälsa och missbruk/beroende, emotionernas sociala betydelse och fokus på utforskandet av språkliga strategier, identitet och socialt samspel.

Monika Wilinska, filosofie doktor, lektor i socialt arbete. Hennes forskning och undervisning är inriktad på sociala ojämlikheter, speciellt genus och ålder. Hon jobbar ur ett diskurs och narrativt perspektiv. Monika har en efterenhet att forska i olika länder, såsom Japan, Polen, Sverige och Storbritannien.

Nina Åkerlund, filosofie doktor i socialt arbete, har tidigare arbetat inom kommunal, regional och statlig verksamhet. Nu arbetar Nina som lektor i socialt arbete med forsknings- och utvecklingsfrågor. Hennes forskning rör framför allt våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor samt barn som upplever våld.

Socionomprogrammet


Grundprogram


Programansvarig

Michael Sjökvist

Utbildningsadministratör

Anna Oliw

Master- och magisterprogram


Programansvarig

Staffan Bengtsson

Utbildningsadministratör

Anna Oliw


Avdelningen för socialt arbete

Thorbjörn Ahlgren

Magnus Jegermalm

Birgitta Ander

Staffan Bengtsson

Disa Bergnehr

Agnetha Borell

Pia Bülow

Ulrika Börjesson

Anneli Edin

Aimée Ekman

Helena Engkvist

Mats Granlund

Nina Gunnarsson

Karl Hedman

David Johansson

Malin Johansson

Diana Kajic

  • Universitetsadjunkt

Torbjörn Kalin

Timo Liffner

Mary McCall

  • Gästprofessor

Lena Olsson

Roger Sandberg

Anna Siverskog

Michael Sjökvist

Mikael Skillmark

Monika Wilinska

Nina Åkerlund

Sidan uppdaterad 2020-04-14