Forskning som omfattas av etikprövningslagen ska prövas av Etikprövningsmyndigheten

Ansök så här:

  1. Fyll i den digitala blanketten i Etikprövning för forskningsprojekt Wordoch spara ner ansökan i pdf-format.
    OBS! För att lägga till ytterligare rader i din blankett, högerklicka i tabellen och välj: Infoga > Rader ovanför/Rader nedanför.
  2. Bifoga forskningsplan, kortfattad CV för huvudansvarig forskare och student (max 2 sidor), eventuell instrumentation (intervjuguide, enkät, beskrivning av experiment etc), brev till undersökningspersoner och dylikt.
  3. Mejla komplett ansökan (inklusive bilagor) till Forskningsetiska kommitténs sekreterare på minna.eriksson@ju.se. Alla dokument ska vara i PDF-format.

    Ansökan ska vara kommittén tillhanda 11 arbetsdagar före det sammanträde där ärendet behandlas. Ansökningar som kommer in senare eller ej är kompletta behandlas vid nästkommande möte.
  4. Observera att ansökan ska skickas in i god tid innan studien påbörjas.

Kommittén bör kunna presentera ett yttrande för sökanden inom 14 dagar från det att ärendet behandlats, om inga kompletterande uppgifter behövs.