CHILD

CHILD forskar i barnens tjänst och bedriver nationellt ledande och internationellt erkänd forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Det är en tvärvetenskaplig miljö som undersöker barns behov, utveckling och framtid.

Kontakt

Forskningsmiljöledare:
Mats Granlund

Forskningskoordinator:
Cecilia Allegrind

Forskningens mål

Vårt mål är att utveckla och tillämpa ny vetenskaplig kunskap om livssituationer och åtgärder för barn som behöver extra stöd, utöver det stöd alla barn får. Den kunskapen ska bidra till att barnen får det stöd de behöver för att leva ett meningsfullt liv i samhället, både i vardagsmiljöer som familj, förskola och skola och i kontakter med stödgivare som hälsovård och habilitering. Forskningen inom CHILD är internationellt ledande vad gäller hälsoklassifikationssystemet ICF-CY och barns delaktighet i vardagsliv och forskning. Jönköping University erbjuder tillsammans med CHILD en internationell masterutbildning Interventions in Childhood.

CHILD står för Children, Health, Intervention, Learning och Development, begrepp som alla är nyckelord inom CHILD:s forskning.  

Nyheter


Våra resultat

CHILD:s forskare samarbetar kring ansökningar och publikationer, och driver tillsammans omkring 20 forskningsprojekt. År 2020 publicerades ett 60-tal artiklar i internationellt erkända tidskrifter. I gruppen verkar ett 40-tal professorer, docenter, lektorer och doktorander från olika discipliner, så som psykologi, pedagogik, specialpedagogik, handikappvetenskap, medicinsk vetenskap hälsa och vårdvetenskap samt välfärd och socialvetenskap. Ett mål för oss är att hela tiden fördjupa samarbeten barns och vårdnadshavare, forskare och vetenskaper emellan för mer intressant forskning och mer rättvisande resultat.

Nationellt och internationellt

CHILD är en forskningsmiljö vid Jönköping University, i samverkan mellan Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation. Men även forskare från andra högskolor finns inom forskningsmiljön.  

Forskningsmiljön CHILD ansvarar för barnforskningen inom Institutet för Handikappvetenskap (IHV), som drivs i samverkan mellan Jönköping University, Linköpings Universitet och Örebro Universitet.

Projekt inom CHILD bedrivs också i nära samverkan med nationella och regionala organisationer. Internationellt ingår CHILD i såväl globala, transatlantiska som europeiska forskningsnätverk. Ett bra exempel är forskningsprogrammet CHILD-PMH.

Gilla oss på Facebook

Sidan uppdaterad