Inom Centrum för Oral hälsa ska den mest attraktiva utbildningen och forskningen inom oral hälsovetenskap och odontologi bedrivas i Sverige.

Kontakt

Ansvarig:

Malin Stensson

I fokus

Centrum för Oral hälsa (CO) är uppbyggd kring ett etablerat inom- och tvärvetenskapligt samarbete mellan Hälsohögskolan, Jönköping University, och Odontologiska Institutionen i Jönköping. Områden inom samarbetet är utbildning på grund- och avancerad nivå, specialistutbildning för tandläkare samt forskning och forskarutbildning. CO är ett viktigt nätverk som syftar till att stimulera och främja till utveckling av forskning inom oral hälsovetenskap och odontologi, både i bredd och djup.

Forskningsområden

Det finns två starka forskningsområden som sträcker sig över ett hela livscykeln;

  • Hälsofrämjande arbete, vilket berör barn/ungdom, vuxna och äldre individer, med starka beröringspunkter inom epidemiologi, sociala determinanter, prevention och multidisciplinär samverkan.

  • Klinisk behandlingsforskning, vilket berör barn och ungdom och vuxna, där fokus ligger på riskbedömning, diagnostisk behandling och oral rehabilitering.

Inom CO publiceras en mångfald av artiklar inom en bredd av internationella tidskrifter; oral hälsa, odontologi, medicin, folkhälsa, gerontologi och omvårdnad. Dessa kan nås via DiVa.

Konkurrenskraft

Forskningen inom CO:s verksamhet har under de senaste åren visat på en klar och tydlig utvecklingspotential inom flera områden. Jönköping University har rätt att utfärda doktors- och licentiatexamen inom vetenskapsområdet humaniora-samhällsvetenskap. Forskarutbildning bedrivs på Hälsohögskolan där forskning inom oral hälsa och odontologi idag kan genomföras inom handikappvetenskap, hälsa och vårdvetenskap och välfärd och socialvetenskap, beroende på forskningsfråga. Samarbetet mellan Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen syftar till att skapa en stark profil med tydligt fokus på hälsofrämjande och kliniknära forskning i tvärvetenskaplig samverkan. I ett nationellt perspektiv bidrar CO till att stärka forskningen inom oral hälsa och odontologi.

Nationell och internationell samverkan

Den nationella forskningen behöver stärkas för att bli konkurrenskraftig på en internationell arena. Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen har ett stort antal nationella och internationella samarbetspartners inom forskning, utvecklingsarbete och utbildning. Exempelvis finns samarbete med Science Park Jönköping, Linköpings och Malmö universitet, Sahlgrenska akademin, University of Portsmouth Dental Academy, The Ohio State University, FISABIO foundation/Center for advanced Research in Public Health, Valencia, Sefako Mekgatho Health Science University, Sydafrika med flera.

Utvecklingsmöjligheter

Forskningen inom CO har som ett viktigt mål att under de kommande åren bli ett starkt nationellt centrum för hälsofrämjande och klinisk forskning inom oral hälsa och odontologi, samt för utbildning på olika nivåer.