Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Human Factors i produktframtagning (Human Factors in Product Realization) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas för att människors naturliga styrkor och begränsningar ska komma till sin rätt och resultera i användbarhet, effektivitet och uthållighet. Detta innebär också fördjupade kunskaper om interaktionen och samspelet mellan människor och produkter, människor i arbete och hur den omgivande tekniken och organisationen påverkar

Kursen innehåller följande moment:
- Människors förutsättningar för produkt- och arbetsutformning: fysiologi, fysiska aspekter,
belastning, kognition
- Antropometri och produktutformning
- Utformning av systemgränssnitt människa – teknik
- Automation – allokering av funktioner människa – teknik
- Sociotekniska system: teoretisk grund, systemmodeller och tillämpningar
- Arbetsorganisation, den psykosociala arbetsmiljön och inverkan av olika
arbetsorganisatoriska lösningar
- Social hållbarhet och anställdas motivation och engagemang
- Svensk arbetsmiljölagstiftning: ramlag, föreskrifter och systemtillsyn

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Hållbar produktframtagning 7,5 hp, Integrerad produkt och produktionsutveckling 7,5 hp samt Industriella produktionssystem 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TPEN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-12-02 07:44:50