student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grundläggande matematik 2, 6 förutbildningspoäng
Basic Mathematics 2, 6 Pre-education credits
Kurskod:TM2F08
Fastställd av:VD 2017-09-25
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/3714-313
Utbildningsnivå:Förberedande nivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:MA1
Fördjupning:GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om trigonometriska formler och identiteter
- visa kunskap om trigonometriska funktioner och kurvor
- visa kunskap om komplexa tal och om det komplexa talplanet.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att lösa trigonometriska ekvationer
- visa förmåga att bestämma derivator och primitiva funktioner till elementära funktioner och sammansättningar av dessa
- visa förmåga att använda derivator och integraler i tillämpningar
- visa förmåga att lösa ekvationer med icke-reella rötter.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande matematik. Den ger matematisk bildning och en förberedelse för fortsatta studier i matematik.

Kursen innehåller följande moment:
- Trigonometri: enhetscirkeln, trigonometriska formler och identiteter, additionsformler trigonometriska ekvationer och kurvor, vinkelmåttet radianer.

- Derivator och integraler: derivator till trigonometriska funktioner och logaritmfunktioner, kedjeregeln, derivata av produkt och kvot, begreppet differentialekvation, integraler, integraler och areor, tillämpningar av derivata och integraler, rotationsvolymer.

- Komplexa tal: definition av komplexa tal, räkneoperationer med komplexa tal, det komplexa talplanet, komplexa tal i polär form och i potensform, de Moivres formel och Eulers formel.

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3c Eller: Matematik D. Eller: Grundläggande Matematik 1, 5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Examinationen sker med en skriftlig tentamen.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen6 fup5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.

Titel: Matematik 5000 Kurs 4
Författare: Alfredsson m.fl.
Förlag: Natur o Kultur
ISBN: 978-91-27-42632-0
Studier