student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grundläggande matematik 1, 5 förutbildningspoäng
Basic Mathematics 1, 5 Pre-education credits
Kurskod:TM1F08
Fastställd av:VD 2017-09-25
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/3713-313
Utbildningsnivå:Förberedande nivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:MA1
Fördjupning:GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om vektorer
- visa kunskap om elementära funktioner
- visa kunskap om derivator och deriveringsregler
- visa kunskap om primitiva funktioner och integraler.

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att lösa ekvationer och ekvationssystem med tillämpningar
- visa förmåga att utföra räkneoperationer med algebraiska uttryck och formler
- visa förmåga att tillämpa trigonometri och derivator.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande matematik. Den ger matematisk bildning och en förberedelse för fortsatta studier i matematik.

Kursen innehåller följande moment:
- Algebra: ekvationer av första och andra graden, olikheter, rotekvationer, ekvationssystem, formler och rationella uttryck, potenser och potenslagar, logaritmer och logaritmlagar, polynom, absolutbelopp
- Funktionslära: första- och andragradsfunktioner, potensfunktioner, exponentialfunktioner
- Trigonometri: trigonometri i rätvinkliga och godtyckliga trianglar, enhetscirkeln och triangelsatserna.
- Vektorer: begreppet vektor och dess representation i koordinatsystem, addition och subtraktion av vektorer samt multiplikation med skalärer
- Derivator: Derivatans definition och deriveringsregler. Derivering av elementära funktioner med tillämpningar.
- Integraler: primitiva funktioner och integraler.

Undervisningsformer

Föreläsningar och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c. Eller: Matematik C (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen5 fup5/4/3/U

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Titel: Matematik 5000 Kurs 3C Basåret
Författare: Alfredsson m.fl.
Förlag: Natur o Kultur
ISBN: 978-91-27-43010-5