student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grundläggande fysik 1, 8 förutbildningspoäng
Basic Physics 1, 8 Pre-education credits
Kurskod:TG1F08
Fastställd av:VD 2017-09-25
Gäller fr.o.m.:2018-01-01
Version:1
Diarienummer:JTH 2017/3711-313
Utbildningsnivå:Förberedande nivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:FY1
Fördjupning:GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om fysikaliska storheter och enheter
- visa förståelse för begreppen kraft och energi.

Färdighet och förmåga

- visa färdighet i att använda experimentella metoder vid laborationer
- visa färdighet i att lösa rörelseproblem i en dimension
- visa förmåga att tillämpa Newtons lagar och energiprincipen
- visa färdighet i att använda begreppen rörelsemängd, impuls, tryck, värme, temperatur, och elektrostatiska krafter vid beräkningar
- visa färdighet i att beräkna ström, spänning och resistans i likströmskretsar
- visa färdighet i att tolka och genomföra grundläggande beräkningar inom kärnfysik.

Innehåll

Kursen introducerar den grundläggande fysiken och det naturvetenskapliga arbetssättet med experiment, analys och tolkning av mätningar med hjälp av modeller. Dessutom ska kursen ge förtrogenhet med användning av matematiska begrepp vid fysikaliska problemställningar samt algebraisk hantering av formler och uttryck.
Kursen innehåller följande moment:
- Rörelse: hastighet, acceleration, rörelselagar med konstant acceleration
- Krafter: Newtons lagar, tyngdkraft, normalkraft, gravitationskraft, Hookes lag, friktionskraft, lutande plan
- Energi och arbete: kinetisk energi, potentiell energi, effekt och verkningsgrad, energiprincipen
- Tryck: densitet, tryck i vätskor och gaser, Arkimedes princip samt allmänna gaslagen
- Värme och temperatur: uppvärmning och nedkylning samt fasövergångar och kalorimetri
- Ellära: elektriska laddningar och krafter, elektrisk ström, spänning, resistans och resistivitet, elektrisk energi och effekt
- Likströmslära: serie- och parallellkopplingar av motstånd och batterier
- Rörelsemängd och impuls: rörelsemängdens bevarande, elastiska och oelastiska stötar
- Kärnfysik: kärnreaktioner, aktivitet och halveringstid, radioaktiv strålning

Undervisningsformer

Föreläsningar, laborationer och övningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c. Eller: Matematik C (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen16 fup5/4/3/U
Laborationer och inlämningsuppgifter2 fupU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är preliminär fram till en månad före kursstart.
Titel: Impuls Fysik 1
Författare: Frankel, Gottfridsson, Jonasson Förlag: Gleerups
ISBN: 978-91-40-67415-9