student

Utbildningsplaner med kursplaner

Utbildningsplaner med kursplaner

KURSPLAN
Grundläggande kemi, 5 förutbildningspoäng
Basic Chemistry, 5 Pre-education credits
Kurskod:TBKE08
Fastställd av:VD 2017-09-25
Reviderad av:Utbildningschef 2018-10-02
Gäller fr.o.m.:2019-01-01
Version:2
Utbildningsnivå:Förberedande nivå
Utbildningsområde:Tekniska området (95%) och samhällsvetenskapliga området (5%)
Ämnesgrupp:KE1
Fördjupning:GXX

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten;

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om atomens struktur samt kemiska bindningar
- ha kännedom om enkla syra-bas reaktioner
- ha förståelse för energiomvandlingar vid kemiska reaktioner
- ha förståelse för oxidations- och reduktionsreaktioner samt några av dess tillämpningar
- ha kännedom om risker vid laboratoriearbete samt kunna söka information om märkning och hantering av kemikalier

Färdighet och förmåga

- visa förmåga att hantera enkel kemisk laboratorieutrustning, kunna genomföra experiment samt att tolka och behandla mätvärden
- visa förmåga att kunna utföra enkla stökiometriska beräkningar
- visa förmåga att kunna utföra enkla pH beräkningar
- visa förmåga att kunna tolka och skriva enkla formler för kemiska föreningar och reaktioner

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kemiska begrepp om materians struktur och funktion, ämnesomvandlingar vid kemiska reaktioner samt kemins betydelse för individ och samhälle.
Kursen innehåller följande moment:
- Risker vid laboratoriearbete samt märkning och hantering av kemikalier
- Atomstruktur och kemisk bindning
- Kemiska formler och kemiska beräkningar
- Energiomvandlingar vid kemiska reaktioner
- Syror och baser samt pH beräkningar
- Redoxreaktioner och elektrokemi

Undervisningsformer

Föreläsningar och laborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c. Eller: Matematik B (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen 5, 4, 3 eller Underkänd .

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Tentamen14 fup5/4/3/U
Laborationer1 fupU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Kemiboken 1
978-91-47-11594-5
Hans Borén m.fl.
Utgivningsår: 2018 (Liber) , Upplaga: 5
Studier