student

Likabehandling

Likabehandling

Jönköping University arbetar aktivt med att förebygga och förhindra att studenter utsätts för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier

För detta finns en likabehandlingsplan, Plan för likabehandling av studenter vid Högskolan i Jönköping 2016/2017 PDFsom utförligt beskriver JU:s organisation på området samt de mål och åtgärder som ställts upp för likabehandlingsarbetet.

Jönköping University rekommenderar att den som upplever sig ha blivit utsatt i första hand vänder sig till någon person inom JU som han eller hon litar på och känner förtroende för. I inledningsskedet är samtal och stöd viktigt och det kan snabbast lämnas inom ramen för en informell dialog. Det finns också särskilda ombudsmän för likabehandling (OLIK) för respektive fackhögskola som man kan vända sig till. Det är också möjligt att kontakta Studenthälsan.

OLIK-ombud


Hälsohögskolan
:
Annica Herentz

Högskolan för lärande och kommunikation:
Ingrid Bardon

Internationella Handelshögskolan:

Peter Hofverberg

Tekniska högskolan:

Joakim Brobäck

Jönköping University Enterprise

Jenny Dahlkild

Om student som känner sig utsatt väljer att göra en formell anmälan om diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier ska en sådan göras skriftligt och överlämnas till Diskrimineringsutredaren, JU.

Rutiner för anmälan och utredning av diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier

Anmälan

  • En skriftlig anmälan om diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier lämnas till OLIK för den fackhögskola som studenten tillhör.
  • OLIK ansvarar för att anmälan registreras, vilket innebär att den blir en allmän handling.
  • OLIK överlämnar anmälan till Diskrimineringsutredaren

Utredning

  • Diskrimineringsutredaren är ansvarig för utredningen som ska starta omedelbart samt vara saklig och opartisk.
  • Båda sidor ska ges tillfälle att yttra sig skriftligt och har rätt att ta del av handlingarna.

Beslut

  • När utredningen är färdig upprättar Diskrimineringsutredaren en skriftlig rapport och föredrar ärendet för beslut. Beslut fattas av VD vid det bolag (fackhögskola eller Högskoleservice) där den anmälde är anställd/uppdragstagare alternativt av VD vid den fackhögskola där den anmälde är student.
  • Om bedömningen blir att det inte förekommit diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier avskrivs ärendet. Om bedömningen å andra sidan blir att det förekommit en överträdelse ska det av beslutet framgå vilken eller vilka åtgärder som ska vidtas. Åtgärderna ska syfta till att förhindra överträdelse i framtiden. Det kan handla om att vidta arbetsrättsliga sanktioner mot en anställd vid JU eller att säga upp ett avtal med uppdragstagare. Det kan också handla om att göra en anmälan till Disciplin-och avskiljandenämnden (DAN) för vidare utredning och eventuellt beslut om disciplinär åtgärd.
  • Beslutet ska också innehålla en konsekvensanalys som ska syfta till att förhindra incidenter i framtiden, t.ex. genom att rutiner ses över och ändras eller att studiemiljön förbättras. Beslutet ska expedieras till anmälaren och den anmälde samt till Likabehandlingssamordnaren, som ska använda det som underlag i det planmässiga Likabehandlingsarbetet.