student

Övningsskolor/övningsförskolor

Övningsskolor/övningsförskolor

HLK är ett av 15 lärosäten i Sverige som mellan åren 2014-2019 genomför försöksverksamhet med så kallade övningsskolor/ övningsförskolor.  

Det övergripande målet med försöksverksamheten är att upprätta ett samarbete mellan högskolans lärarutbildare och skolans handledare i syfte att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling.

Följande kommuner och fristående verksamheter är med i projektet:

  • Habo kommun
  • Jönköpings kommun
  • Nässjö kommun
  • Hallonett (fristående förskola i Jönköping)

Vad innebär försöksverksamheten?

Studenterna som tillhör de aktuella kommunera och som läser inriktningarna förskola, grundlärare F-3 eller 4-6 kommer göra merparten av sina VFU-perioder på en övningsskola/övningsförskola. Detta innebär att ett färre antal förskolor/skolor kommer ta emot ett större antal studenter. I projektet betonas vikten av att de handledare som tar emot studenter ska ha gått handledarutbildning och målsättningen är att i avslutning av projektet ska samtliga handledare vara handledarutbildade. Förutom den individuella handledningen förväntas handledarna vid varje VFU genomföra ett seminarium för studenterna.

Samarbetet mellan övningsskolorna/övningsförskolorna och HLK ska fördjupas genom att HLK ökar sin närvaro på dessa skolor. I anslutning till varje VFU-period kommer lärare från högskolan genomföra ett seminarium för handledare ute på skolorna och dessutom kommer det ske tätare uppföljningsbesök på de aktuella skolorna.   

Varje övningsskola/övningsförskola tar fram en handlingsplan för mottagande av studenter. Handlingsplanen klargör hur skolan planerar, genomför och utvärderar VFU och ska fungera som ett stöd för såväl studenten, handledaren som skolledningen.

Avtal och ekonomi

Försöksverksamheten regleras av ett tilläggsavtal till det ordinarie VFU-avtal som högskolan tecknat med ett antal kommuner och fristående verksamheter i regionen.

Försöksverksamheten finansieras genom statliga medel och uppgår till cirka 1,8 miljoner om året under fem år.

 

Kontaktuppgifter projektledare

Checklista VFU

Här hittar du som student checklista för VFUPDF

Deltagande förskolor

Deltagande skolor