student

För dig som student

För dig som student

Att genomgå VFU ger erfarenheter och praktiska kunskaper inför ditt kommande arbetsliv. VFUn hjälper dig att växa i din roll som sjuksköterska.

Generella dokument för all VFU

NamnskyltWord

ReflektionsdagbladPDF

Individuell pedagogisk handlingsplanPDF

Din VFU-plats

På VFU-platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar för din VFU. Dock kan du komma att bli handledd av fler sjuksköterskor än din handledare.

Om du inte fått något välkomstbrev/mail (eller telefonkontakt) senast en vecka före VFU-start måste du själv höra av dig till VFU-platsens kontaktperson som du fått till dig via mail. Det handlar om att få information om handledare och schema, samt avtala lämplig tid då du ska komma till VFU-platsen.

Genomförande

Förbered dig inför din VFU genom att gå igenom bedömningsformuläret AssCE och kursens lärandemålen innan du kommer ut på VFU-platsen.

Viktigt att tänka på

 • För att undvika skador på patienter eller dig själv är det viktigt att du tillämpar lämplig ergonomi och förflyttningsteknik.
 • Arbetskläder används enligt riktlinjer på VFU-platsen.
 • Med tanke på patientens säkerhet och hygieniska aspekter ska du inte bära ringar, armband, hängande smycke eller hår samt ha långa naglar.
 • Var sparsam med parfym och andra dofter.
 • Vid vissa moment och vid hantering av orent material används plastförkläde som finns på studieplatsen.
 • Använd namnskylt som anger att du är student vid Hälsohögskolan samt i vilken termin du studerar.
 • Vi rekommenderar skor med hel tå.
 • Vid användning av huvudduk ska egen huvudduk användas och tvättas av studenten själv i 60 grader.
 • Försäkring under VFU perioden.
  JU's web med info om studentförsäkringarna
  Personskadeförsäkringen gäller i hela Sverige men inte utomlands

Tillgång till olika datasystem

Eftersom det är olika huvudmän som ansvarar för studenternas VFU (Region Jönköpings Län och dess 13 kommuner) är förutsättningarna lite olika vad gäller möjlighet att dokumentera och läsa i patienternas journaler. Målet är att alla studenter ska ha ett inlogg till de datasystem som används. 

Närvaro

Se specifikt PM student och handledare för närvarotid. Under varje arbetspass ska rast läggas in efter max fem arbetstimmar och uttag av ledig dag ska göras efter max fem arbetsdagar i sträck. Raster enligt arbetsschema ska inte räknas in i den faktiska arbetstiden (Arbetsmiljöverket).

Närvarorapport som skrivs under VFU scannas och lämnas in på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Obligatoriska moment

Lärandeplan

Studenten har med sig en lärandeplan inför VFU till handledaren på VFU-platsen. Denna skall läsas av handledaren för att få kunskap om studentens tidigare erfarenheter, mål, förväntningar och lärandestrategier.

Lärandeplanen skriver du som student inför din VFU. Målet med att utveckla en lärandeplan för VFU är att du ska ta ansvar för och medvetet styra ditt lärande mot kursens lärandemål. Lärandeplanen ska visa på din erfarenhet och vad du vill lära och är därmed ett verktyg för att kommunicera med handledaren och ska användas som underlag för återkoppling, utvärdering men ska även skapa stimulans för lärandet och förståelse för lärandemålen för VFU, vilket ökar Ditt ansvarstagande för lärandet under VFU.


Aktiviteter under VFU

Syftet med aktiviteterna är att strukturera studentens lärande under VFU och att hjälpa studenten att nå kursens lärandemål. Samtliga aktiviteter är på olika sätt kopplade mot sjuksköterskans kärnkompetenser. Du som student är ansvarig för att aktiviteterna görs under din VFU. Det är obligatoriskt att genomföra samtliga aktiviteter under VFU-perioden, du och din parstudent väljer själva i vilken ordning ni gör dem.


Reflektionsseminarium

Under kursen ska du delta på ett obligatoriskt seminarium. I termin 6 och för kursen Tillämpad Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situaioner, 15 hp kommer det att vara två obligatoriska seminarium. Tid och plats för seminariet hittar du i kursschemat. Klinisk adjunkt ansvarar för seminariet. Agendan för seminariet hittar du i dokumentet PM -student och handledare.

Har du ledig dag inplanerad i ditt schema vid dessa tillfällen byter du dem enligt överenskommelse med din handledare. Vid frånvaro ersätts detta med ett uppsamlingsseminarium enligt kursschema.

Veckoplanera din VFU

För att öka dina kunskaper under VFU:n upprättas en veckoplanering för dig som student utifrån vad du förväntas kunna utföra vecka för vecka. Var god se PM student och handledare - "Utformning av VFU utifrån kursens lärandemål" och "Förslag på utformning av VFU".

Reflektion under VFU

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner.

Frånvaro

Du är enbart försäkrad under VFU periodens veckor som är planerade i kursen vilket medför att du inte kan lägga tid för VFU utanför kursens ram utan att detta har blivit godkänt av VFU-ansvarig och skola. Om du av någon anledning inte får ihop tillräckligt antal timmar måste du omgående kontakta VFU-ansvarig och klinisk adjunkt (KA) som är knuten till verksamheten för överenskommelse om komplettering. Kontakt skall då även tas med Studievägledare, för vidare planering.

Vid problem under VFU-perioden ta kontakt med VFU ansvarig och/eller klinisk adjunkt; se dokument ovan i tabellen för att se vilken klinisk adjunkt/adjungerad klinisk adjunkt som finns knuten till verksamheten.

Sekretess

Gör dig väl förtrogen med Patientsäkerhetslagen (2010:659) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet med lagarna är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Under VFU kommer du i kontakt med känsliga personuppgifter och det är din skyldighet att vara väl förtrogen med vad dina juridiska skyldigheter är gällande sekretess och patientsäkerhetslagen.

Omdöme under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Handledare ansvarar för omdöme i samverkan med dig. Handledarens omdöme av VFU utgör ett underlag till det slutliga betyg som ges på kursen. Dialogen mellan handledare och dig som student ska vara en naturlig återkommande del av arbetet.

Bedömningsformuläret AssCE ska vara ett stöd i förberedelserna för ditt omdöme och ska användas vid bedömningsdiskussioner.

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål kommer du och din handledare skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din handledare.

Bedömningsformuläret AssCE samt ev. individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Godkännande av VFU

Närvaro enligt anvisning i aktuellt PM för din VFU.
Alla aktuella AssCE- faktorer har minst "godkänd måluppfyllelse"
Genomfört alla obligatoriska moment.

Utvärdera din VFU

Har du gjort din VFU hos Region Jönköpings län kan du göra en utvärdering av din upplevelse av VFUn, så får de möjlighet att förbättra VFUn för kommande studenter.

Läs mer och gör utvärderingen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar

Hur påverkar Corona min VFU?

Håll dig uppdaterad kring utvecklingen av Corona och JUs rekommendationer på ju.se/corona där du även hittar en FAQ för studenter. Utvecklingen och planeringen för hur JU väljer att agera kan komma att ändras snabbt så ta för vana att uppdatera dig ofta och bevaka din studentmail och ditt kursrum för ev. specifika instruktioner gällande sjuksköterskeutbildningen grund. I nuläget planeras vårens VFU att genomföras som tidigare planerat med vissa justeringar inom verksamheterna. Detta kan innebära att du som student kan bli omplacerad men denna information kommer då att gå ut till dig som det berör.

I samband med Coronavirusets framfart så aktualiseras frågan kring när student inte ska gå ut på VFU. Student som är sjuk med snuva, hosta, halsont och/eller feber SKA stanna hemma. Planering för hur timmar ska kunna tas igen sker i samråd med den aktuella VFU-placeringen. Vid omfattande frånvaro tas VFU igen i samband med nästa tillfälle VFU erbjuds, planering sker tillsammans med studievägledare. Vid misstanke om smitta på VFU-placering ska förfarande för fortsatt VFU diskuteras med handledare eller huvudhandledare. Efter att du tillfrisknat ska du vänta 2 dagar innan du återvänder till din VFU, du ska alltså vara symtomfri i 2 dagar efter att du varit sjuk.

Att gå till sin VFU-placering eller sitt arbete, inom hälso- och sjukvård, med sjukdomssymtom är aldrig att rekommendera då vi möter nedsatta, redan sjuka personer i vårt yrke. Detta görs än mer tydligt när virus såsom Corona drabbar oss.

Var kommer jag att ha VFU?

All VFU i sjuksköterskeprogrammet genomförs i Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska sjukvårdsområden.

 • Höglandets sjukvårdsområde omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun.
 • Jönköpings sjukvårdsområde omfattar Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun.
 • Värnamo sjukvårdsområde omfattar Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.

Under utbildingen kan det förekomma pendling till VFU placering. Din specifika plats kommer du få via VFU-parken/VFU samordnare.

Studiegrupp Eksjö och Värnamo

Det finns 2 studiegrupper inom sjuksköterskeutbildningen, Eksjö och Värnamo studiegrupp. Om du som student har blivit antagen till någon av dessa studieggrupper kommer din VFU placering att förläggas i första hand till den studieort du är antagen till. Pendling vid VFU kan förekomma till annan ort i länet.

Eksjö tillhör Höglandet och VFU:n för studigruppen fördelas över hela Höglandet. Samma rutin gäller för Värnamo studiegrupp.

Får jag byta VFU-plats?

Nej, du som student får inte byta VFU. Byten inom den klinik du placerats på kan dock vara möjlig men då i kontakt med VFU-ansvarig i verksamheten.

Kommunikation med VFU plats?

Du kommer att få ett mail till din JU-mail med information gällande handledare och kontaktuppgifter. Därefter behöver du som student kontakta din handledare för att planera schema och eventuellt ställa frågor. På VFU platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar men du kan komma att bli handledd av mer än en sjuksköterska. Det är viktigt att du som student svara på den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till.

Boende och resor?

Vid VFU inom kommunal verksamhet så är det pendling runt om i Jönköpings län. Ni kommer att få bekosta busskort eller boende själva under dessa placeringar då det inte finns något avtal med kommunerna kring dessa frågor.

Regionen erbjuder boende eller busskort om ni har mer än 60 minuter enkel resväg till er placering. Detta gäller placeringar som är inom primärvården, barnhälsovården eller slutenvården. Det betalas inte ut ersättning för bensinkostnader. Boende och resor via Regionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det går att ansöka om merkostnadslån från CSN då ni själva behöver bekosta busskort eller boende vid VFU-placering. Merkostnadslån hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördelning av VFU-platser

VFU placeringar fördelas ut till er studenter utan inbördes ordning. Studenter antagna till studiegrupp Värnamo respektive Eksjö placeras i möjligaste mål i dessa regioner.

För sjuksköterskeprogrammets studenter finns möjlighet till förtur vid VFU placering enligt bestämmelser. Information om vilka skäl du kan ansöka om förtur i relation till finns att läsa på blanketten förtur vid VFU. 


Välj din termin för mer information och dokument

T2 T3 T3 (RTG/BMA) T4 T5 T6

Bra att veta om programmet och VFU

Ladda ner foldern härPDF

Kontakt

För frågor, kontakta din kursansvarig i första hand.