student

T2

T2

I kursen Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet under termin 2 ingår två veckors praktik.

Lärandet i VFU sker stegvis under 2 veckor. Studenterna följer och ger vård till ett begränsat antal patienter (1-2) som de i samråd med er som handledare väljer ut. Hänsyn tas givetvis till patientens vårdbehov och komplexitet. Studenterna ska även ta del av sjuksköterskans övriga arbetsuppgifter.

PM student och handledare

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under VFUn.

AssCE Formulär

Studenten ska göra en självbedömning via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussionen. Du som handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Studenten scannar sedan och laddar upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Individuell pedagogisk handlingsplan

Vid problem under VFU-perioden eller vid önskemål kontaktar studenten Klinisk Adjunkt (KA) och
handledaren Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig, som finns knuten till verksamheten. Så snart
handledaren anser att något lärandemål riskerar att ej uppfyllas trots handledning och coachning ska
kontakt tas med Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig. Studenten medvetandegöras om sina brister
och ges möjlighet att uppnå godkänt på lärandemålet. Då det föreligger risk för en student att underkännas under VFU ska KA samt AKA/VFU-ansvarig underrättas för att, tillsammans med studenten, upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan (se dokument ovan) för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse. Klinisk Adjunkt (KA) ska då närvara vid detta
bedömningstillfälle.


Kontakt

Kontakta din AKA/VFU-ansvarig.

Kurs:

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp