Lise-Lotte Jonasson

Universitetslektor omvårdnad
Programansvarig Specialistsjuksköterskeutbildningen
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Medicine doktor

Lise-Lottes avhandlingsarbete handlar om att idenfiera och beskriva den etiska värdegrund som synliggörs i omvårdnadsmötet och dess effekter på de involverade människorna, dvs. den äldre patienten, de närstående och omvårdnadspersonalen. Vidare är syftet att identifiera,klargöra och syntetisera funna begrepp från studie 1-3 (empirisk etik) och relatera dessa till den normativa etiken beskriven i aktuella lagar och riktlinjer i vården.   
Avhandlingsarbetet är indelat i fyra delstudier:
Studie I - att identifiera och beskriva den etiska värdegrund som erfars av den äldre patienten i den dagliga interaktionen med vårdpersonal på vårdavdelning för äldre
Studie II - att identifiera och beskriva de närståendes erfarenhet av den etiska värdegrund de möter i interaktionen med vårdpersonal som vårdar den äldre patienten på en geriatrisk klinik
Studie III - att identifiera omvårdnadspersonalens etiska värdegrund och hur den synliggörs
Studie IV -att skapa en förståelse och en gemensam syn på de begrepp som är centrala genom att syntetisera de olika identifierade begreppen funna i studie 1, 2 och 3 dvs. den empiriska etiken. Dessa relateras/analyseras till den normativa etiken som beskrivs i aktuella lagar och riktlinjer i vården.

Artikel

Jonasson, L., Berterö, C. (2012). The importance of approaching older people: a grounded theory International Journal of Older People Nursing, 7(1), 29-36. More information
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2011). Corroborating indicates nurses' ethical values in a geriatric ward International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 6(3). More information
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2011). Empirical and normative ethics: a synthesis relating to the care of older patients Nursing Ethics, 18(6), 814-824. More information
Jonasson, L., Liss, P., Westerlind, B., Berterö, C. (2010). Ethical values in caring encounters on a geriatric ward from the next of kin's perspective: An interview study International Journal of Nursing Practice, 16(1), 20-26. More information

Doktorsavhandling

Jonasson, L. (2011). A comprehensive picture of ethical values in caring encounters, based on experiences of those involved: Analysis of concepts developed from empirical studies (Doctoral thesis). Linköping University Electronic Press More information

Licentiatavhandling

Jonasson, L. (2009). Ethical values in caring encounters from elderly patients' and next of kin's perspective (Licentiate thesis, Linköping: Department of Medical and Health Sciences, Linköping University). More information