Organisation och ansvar

För Tekniska Högskolan finns en bolagsordning som anger det övergripande syftet med verksamheten.

Tekniska Högskolans styrelse  beslutar om arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd samt om vd.s rapportering till styrelsen. 

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen, vilket bl a omfattar den interna organisationen, delegationsordning och ansvarsfördelning. 

Ledningsgrupp

Till sin hjälp i övergripande frågor som berör hela verksamheten, har vd en ledningsgrupp , vilken fungerar som ett rådgivande och stödjande organ. Vd:s ledningsgrupp består av utbildningschef, forskningschef, forskarutbildningschef och operativ chef.

Sidan uppdaterad 2020-04-28