Övergripande ledning

Vid kvalitetssäkring av forskning och forskarutbildning har Vd följande organ och funktioner till sin hjälp.

Forsknings- och forskarutbildningsråd (FFR)

FFR utgör rådgivande och stödjande organ till Ffu-chefen i frågor som berör forskningens och forskarutbildningens övergripande inriktning, utveckling och genomförande.

Rådet ska verka för att den vetenskapliga kvaliteten på forskningen och forskarutbildningen vid Tekniska Högskolan uppnås.

Rådet leds av ffu-chefen och består av ffu-handläggare, forskarstudieledare, forskningsledare, ordförande för forskarkollegiets presidium, övriga professorer/docenter samt representant för doktoranderna. Doktoranden utses av doktorandföreningen. Speciellt berörda personer kan vid behov adjungeras.

Kvalitetsråd för utbildning och forskarutbildning

Kvalitetsrådet för utbildning och forskarutbildning (RUF) har till uppgift att kvalitetssäkra examina såväl på grund- och avancerad nivå som på forskarnivå.

Uppgifter på forskarnivå

  • granska förslag till nya doktorandkurser med ingående kursplaner
  • utföra en årlig revision av samtliga allmänna studieplaner och kursplaner med avseende på mål och innehåll
  • bereda ärenden till NUF som berör examensområdet Industriell produktframtagning med ämnen på forskarnivå, exempelvis allmänna studieplaner

Resultatet av rådets granskningar av utbildningen på forskarnivå rapporteras till ffu-chefen.

 

Forskningsrådet (FR)

Forskningschef ska förankra sina beslut i Forskningsrådet (FR) som utgör rådgivande och stödjande organ i fågor som berör forskningens övergripande inriktning, utveckling och genomförande. 

Rådet ska strategiskt och operativt verka för utvecklingen av vetenskaplig kvalitet på forskningen vid JTH och samverkan externt och internt. Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Rådet leds av forskningschef och består av fast anställd professorer och docenter, forskarutbildningschef, samt ordförande för forskarkollegiets presidium.

Forkarutbildningsrådet (FUR)

Forskarutbildningschef ska förankra sina beslut i forskarutbildningsrådet (FUR), som utgör rådgivande och stödjande organ i frågor som berör forskarutbildningen övergripande inriktning, utveckling och genomförande. Rådet ska strategiskt och operativt verka för kvalitetsäkring av forskarutbildningen vid JTH. Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. 

Rådet leds av forskarutbildningschef och består av forskningschef, forskarstudieledare, forskningshandläggare, ämnesansvariga på forkarnivå, representant från avdelning som har doktorander i samverkan med andra lärosäten samt representant för doktoranderna. Representant från avdelningar enligt ovan utses av avdelningschef. Doktorand utses av doktorandföreningen. Speciellt berörda personer kan vid behov adjungeras.

Forskarkollegium

Forskarkollegiet består av alla disputerade lärare och forskare vid Tekniska Högskolan och leds av forskarkollegiets ordförande.

Doktorandförening

Vid Tekniska Högskolan finns också en doktorandförening, FoTH, som tillvaratar de forskarstuderandes intressen och representerar dem i forskningsrådet m.m.

Sidan uppdaterad 2020-04-28