Nämnder & råd

Det finns ett antal nämnder och råd som spelar en viktig roll för Jönköping International Business Schools verksamhet. De viktigaste finns listade nedan:

JIBS Research Faculty Board (JIBS RFB)

Syftet med JIBS Research Faculty Board (RFB) är att säkerställa den vetenskapliga kvalitén på forskning och forskarutbildning och att skapa handlingsplaner för dessa verksamheter. JIBS RFB handhar ärenden som att utse sakkunniga, fakultetsopponent och betygsnämnd vid en disputation etc.  JIBS RFB har ordinarie möten fem gånger per år och har ett presidium som hanterar enklare samt brådskande ärenden.

JIBS Research Arena

JIBS Research Arena är ett diskussionsforum för all disputerad personal vid JIBS med fokus på strategiska forskningsfrågor och doktorandutbildningen. Medlemskap i JIBS Research Arena kräver ett kontrakt på minst 40 % under två år. Antal möten per år är behovsstyrt.

CUME (Council of Undergraduate and Master Education)

CUME är det beslutsfattande organet för utbildning på grund- och masternivå vid JIBS.

The Programme Director Team (PDT)

PDT är ett informellt forum för JIBS Programme Directors (PD). Syftet med PDT är att möjliggöra en effektiv och kontinuerlig dialog mellan Programme Directors inom ärenden som är gemensamma för alla JIBS program. Forumet fungerar som en plattform för att utveckla en gemensam förståelse av PD-uppgiften, utbyta erfarenheter och identifiera frågor av gemensamt intresse som rör kvaliteten på JIBS utbildningsprogram.

Utbildningschef och utbildningskoordinator på JIBS sammankallar till möten.

Programgrupper

Programgrupperna är interna arbetsgrupper som arbetar med kvalitetssäkring och utvecklingsarbete relaterat till JIBS programutbildningar.

Rekryteringskommitté

Rekryteringskommittén är ansvarig för rekryteringsprocessen, föreslår till VD, deltar i beredningen och utvärdering av anställningsärenden vid läraranställning där sakkunnigprövning krävs.

CED (Kommitté för jämställdhet och mot kränkande särbehandling)

CED är ansvarig för arbets- och studiemiljön på JIBS. Kommittén ska ansvara för att JIBS inte särbehandlar någon med hänseende till arbete, studier eller karriärmöjligheter relaterat till svensk lagstiftning. CED ska också erbjuda och genomföra utbildning och andra aktiviteter för att hjälpa till att motverka diskriminering och orättvisor.

AMK – arbetsmiljökommittén

AMK skall delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på JIBS samt följa arbetets genomförande. Kommittén skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. I uppdraget ingår också att uppmärksamma ledningen på problem och missförhållanden som kräver åtgärd.

Sidan uppdaterad 2020-07-01