Avdelningen för socialt arbete, ASA

Vid ASA bedrivs undervisning och forskning främst i ämnet socialt arbete. Ämnet handlar om utsatta människors livsvillkor, om de sociala problemens orsaker och om utformningen av insatser för att avhjälpa sociala problem.

Socialt arbete är huvudämnet i socionomprogrammet. Studier i socionomprogrammet leder efter sju terminers studier till socionomexamen och förbereder studenterna för en rad olika yrkesroller; som socialsekreterare i kommunal förvaltning, som kurator inom hälso- och sjukvården eller, till exempel, för sociala verksamheter inom kriminal- och institutionsvård.

Socionomprogrammet i Jönköping har en stark anknytning till yrkesmässigt socialt arbete, bland annat genom återkommande fältstudier. Programmet vill också ge ett internationellt perspektiv på sociala problem och ger studenterna möjligheter att studera utomlands.

Forskning i socialt arbete - SALVE

Forskningen vid ASA berör många aspekter på människors sociala utsatthet och arbetet på att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Bland de större forskningsprojekten kan nämnas:

Longitudinal Research on Development In Adolescence - LoRDIA.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Projektet är en långtidsstudie om ungdomar och deras utveckling till vuxna. Forskningens fokus riktas särskilt mot sociala nätverk, skolanpassning, trivsel, psykisk hälsa och bruk av alkohol och droger. Projektet, som genomförs i samarbete med Göteborgs universitet, finansieras bland annat av Vetenskapsrådet och av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 

SimChildlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet med detta pedagogiska projekt, som baseras på datorsimuleringar av barnavårdsutredningar, är att stärka yrkesverksamma socionomers och socionomstudenters förmåga att förstå och stödja barn i risk. Projektet finansieras av Vinnova. 

PR-team® – för vem och till vad?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Syftet med forskningsprojektet är att undersöka en lokalt utvecklad modell för att bedöma behov av och möjlighet till rehabilitering för personer som är långtidssjukskrivna. Detta studeras från patienters, professionellas och ledningens perspektiv. Projektet samfinansieras av Hälsohögskolan och Regionen Landstinget i Jönköpings län. 

Familjestödjande samtal när mamma och/eller pappa har psykisk funktionsnedsättning. Syftet med detta praktiknära forskningsprojekt är att fördjupa kunskapen om hur familjestödjande samtalsinterventioner fungerar och organiseras i samspel mellan professionella, föräldrar och barn, samt hur interventionen upplevs av barn och föräldrar. Projektet finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Äldres trädgårdsaktiviteter i särskilt boende – hälsofrämjande faktorer. Med en växande grupp äldre i befolkningen ökar även betydelsen av vård och omsorg om äldre som lever med demens. Projektet avser bidra med kunskaper om hur äldres livskvalitet och hälsa kan stödjas genom tillgång till och aktiviteter i trädgården. Projektet finansieras av Lennart Israelsson stiftelse.

Flera av forskarna vid ASA ingår också i forskningsmiljön CHILDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I CHILD ingår ett trettiotal projekt som studerar livssituationen för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Ett särskilt fokus i många projekt är delaktighet i vardagsaktiviteter och de faktorer i individen och i omgivningen som ökar sannolikheten för att barnet är delaktigt. Projekten stöds av en rad olika finansiärer, bland andra av Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte och Vårdalsinstitutet.

Forskningsmiljön Social Welfareöppnas i nytt fönster är en träffpunkt för forskare som har ett gemensamt intresse för socialt arbete. Inom ramen för Social Welfare drivs ett högre seminarium där ny forskning diskuteras.

Forskarutbildning i ämnet socialt arbete genomförs inom ramen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd.öppnas i nytt fönster

Forskarstuderande i socialt arbete kan även delta i den Nationella forskarskolan i socialt arbete. Forskningen i socialt arbete är också sammanknuten med nationella och internationella nätverk. 

Sidan uppdaterad 2019-06-10

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information