Praktiknära utbildningsforskning (PUF)

Forskningsmiljön PUF bedriver forskning som har tydlig relevans för skolans, förskolans och fritidshemmets praktiker. Vi arbetar för en hållbar samverkan mellan forskning och utbildning i alla olika skolformer. Forskningssamarbetena är såväl regionala, nationella som internationella.

Kontakt

 Jesper Boesen

Gemensamt för forskningen i miljön är att den utgår från frågor som olika aktörer inom utbildnings-systemet kan ställa sig i sin yrkesutövning. Därmed har forskningen tydlig relevans inte bara för grundskola, gymnasieskola, fritidshem och förskola, utan även för lärarutbildning. Flera av miljöns forskare är också djupt involverade i JUs lärarutbildningsprogram.

Forskningsmiljön PUF är organiserad i grupper som på olika sätt speglar den gemensamma inriktningen med praktiknära utbildningsforskning. Dessa grupper är:

  • Didaktik i Samhällsämnena (Didactics in Social Sciences)
  • Forskning för fritidshemmets pedagogik (School-Age Educare Research)
  • Förskolepedagogisk-didaktisk forskning (Preschool Education research)
  • KunskapsKulturer & UndervisningsPraktiker (Epistemic Cultures & Teaching Practices)
  • Matematikdidaktisk forskning (Mathematics Education Research)

Content updated 2018-12-05

We use cookies on JU.se. By continuing to use this site you accept the use of cookies. More information