Nätverk

ActivAge

ActivAge är en nätverksgrupp som består av Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation, institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan och Qulturum, Landstinget. Nätverket har ambitionen att genom projekt och forskning vidareutveckla kunskaperna om äldres lärande.
Besök ActivAge här.

Nätverket för kommunala lärcentra, Nitus

Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra) är en samverkansorganisation för att göra högskoleutbildning tillgänglig utanför högskoleorterna. Nitus har som syfte att stödja och utveckla ett nätverk av lärcentra i deltagande kommuner och att skapa goda möjligheter för kommuninvånare att delta i högre utbildning på hemorten.
Besök Nitus här.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL

NVL är ett nätverk som strävar efter att främja det vuxna och livslånga lärandet i Norden. Detta sker bland annat genom ett nordiskt samarbete, där man förmedlar och delar erfarenheter och innovationer, lyfter fram nordisk expertis och skapar nya samarbetsmodeller.
Besök NVL här.

Nätverk för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen, SiV

Det nationella nätverket SiV jobbar för erfarenhetsutbyte, utveckling av vägledning för vuxna, anordnande av fortbildning, hjälpa till att etablera kontaktnät och bilda kontaktnät.
Besök SiV här.

Nätverk för administratörer inom vuxenutbildningen, ViSa

ViSas syfte är att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildningen. De vill verka för kreativ fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling samt skapa förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät.
Besök ViSa här.

ReferNet

ReferNet är ett europeiskt nätverk som arbetar med att samla in, analysera och sprida infomation om yrkesutbildning. Nätverket har inrättats av Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training).
Läs mer om ReferNet här.

ViS nätverk för matematiklärare

Matematikundervisningens förutsättningar och behov behöver bevakas och ny pedagogik uppmärksammas och spridas. ViS nätverk för matematiklärare vill också bevaka och sprida ny forskning inom matematikens område.
Besök ViS nätverk för matematiklärare här.

ViS rektorsnätverk

Nätverket vänder sig till både rektorer som beställare och utbildningsanordnare. ViS har skapat en grupp för ViS Rektorsnätverk på Linkedin.

Westum

Westum är ett nätverk av cirka 5 lärcentra i Västra Götalandsregionen och Halland som arbetar för att främja öppet lärande och distansutbildning genom att tillhandahålla lämpliga tjänster för sina medlemmar.
Besök Westum här.

Sidan uppdaterad 2018-08-20