Forskningscentrum

En mängd nätverk och centrum med intresse för vuxnas och livslångt lärande har skapats. En del arbetar främst med forskning kring lärande i givna kontexter, som exempelvis arbetsplatslärande. Andra arbetar med utveckling mer generellt.

Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Linköpings universitet

Forskningen vid avdelningen är omfattande och med varierande fokus riktad mot vuxnas lärande inom arenorna för vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Här finns också forskningsprojekt och intresseområden som överbryggar eller sträcker sig utanför dessa sammanhang.
Besök Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande här.

Kollegiet för yrkeskunnande

1 juli 2015 bildades Kollegiet för yrkeskunnande. Kollegiets övergripande syfte är att fungera som mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, yrkesverksamma pedagoger och andra som är intresserade av yrkeskunnande i utbildning och arbetsliv.
Besök Kollegiet för yrkeskunnande här

Esbri

Esbri står för Entrepreneurship and Small Business Research Institute eller - på svenska - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. Esbri är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet.
Besök Esbri här.

Företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik

Företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik arbetar med forskning, utbildning och kunskapsutveckling inom entreprenöriellt lärande och skolutveckling och finns vid Pedagogiska insitutionen vid Umeå universitet.
Besök Företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik här.

HELIX Competence Centre

HELIX är ett samarbete mellan Linköpings universitet, VINNOVA och ett stort antal partners från näringsliv och offentlig verksamhet. HELIX arbetar för att skapa en arena för forskning och innovation där forskare från olika discipliner samverkar med aktörer från organisationer och företag för att utveckla nya kunskaper och metoder om rörlighetens betydelse för lärande, hälsa och innovation.
Besök HELIX här.

Institutet för Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse, som har till uppgift att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Utöver forskningsverksamheten ger Institutet ut tidningen Framtider samt organiserar seminarier och workshops.
Besök Institutet för Framtidsstudier här.

Institutet för Personal- & Företagsutveckling

IPF är helägt av Uppsala universitet och arbetar med att nyttiggöra forskning. IPF arbetar tvärvetenskapligt och har ett omfattande internationellt samarbete med universitet och institut i Europa, dels genom utvecklingsprogram och dels genom forskningsnätverket CRANET.
Besök IPF här.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Vid institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om arbetsmarknad, arbetsliv, välfärdsfrågor, sociala rörelser, hållbar utveckling, miljöpolitik, rättssociologi samt brottsighet och social kontroll.
Besök Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap här.

Learning Center

Learning Center arbetar för att utveckla, stärka och utöka distansutbildningen på Högskolan i Gävle och dess omgivande region. Learning Center lägger stor vikt vid utveckling av nya flexiblare former av utbildning på distans. Learning Center vill prova ut nya metoder, utveckla teknikanvändningen för webbpedagogik, utveckla kurser och handleda i metoder för flexibelt lärande. Learning Center anordnar även olika former av kompetensutveckling kring temat distansutbildning och flexibelt lärande och samverkar med studiecentra i projektets nätverk.
Besök Learning Center här.

Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA

LINA är en mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Högskolan Väst med syfte att initiera, bedriva och sprida forskning om hur lärande och kunskap relaterat till arbete kan förstås och utvecklas. Forskarna i LINA finns framförallt inom ämnena informatik, socialt arbete, företagsekonomi, pedagogik, kulturvetenskap, teknik och vårdvetenskap. Forskningen om arbetsintegrerat lärande inom LINA är organiserad i tre övergripande teman: det nya lärosätet, kompetens i förändring och det goda arbetslivet.
Besök LINA här.

Mimer

Nationellt program för folkbildningsforskning. Mimer har som uppdrag att främja tvärvetenskaplig och bred forskning om folkbildning oavsett disciplin och var i landet forskningen bedrivs. De har också som uppdrag att genom nätverket sprida information om forskning skapa mötesplatser som stimulerar till samverkan och ny forskning.
Besök Mimer här.

Pedagogy, Education and Praxis (PEP)

Pedagogy, Education and Praxis är ett internationellt nätverk som är uppbyggt av samarbete mellan forskningsgrupper vid sex olika universitet. PEP:s forskningsområden handlar om ledarskap och lärande, utbildning för alla, aktionsforskning och bildning och utbildning.
Besök PEP här.

Sidan uppdaterad 2018-08-20