EU-perspektiv

Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren och består av fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat.

Målen i Europa 2020-strategin är övergripande och syftar till att ge en allmän bild av var EU bör befinna sig vid 2020. Varje medlemsland omvandlar sedan dessa mål till nationella mål. De fem mål som EU ska ha uppnått till 2020 är följande:

Sysselsättning
75 % av 20—64-åringarna ska arbeta.

FoU och innovation
3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU.

Utbildning
Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %.
Minst 40 % av 30—34-åringarna ska ha högre utbildning.

Fattigdom och social utestängning
Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Klimat och energi
Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990.
20 % av energin ska komma från förnybara energikällor.
Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.

Med hjälp av sju huvudinitiativ ska EU skapa smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

Smart tillväxt
En digital agenda för Europa
Innovationsunionen
Unga på väg

Hållbar tillväxt
Ett resurseffektivt Europa
En integregrad industripolitik i en globaliserad tid

Tillväxt för alla
En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen
Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning

Sidan uppdaterad 2018-08-20